เวทีเรียนรู้นักถักทอชุมชน รุ่น 2 ครั้งที่ 8 โซนภาคกลาง จังหวัดสมุทรสงคราม
สุทิน ศิรินคร

ทีมนักถักทอชุมชน รุ่น 2 โซนภาคกลาง จ.สุพรรณบุรโดย นายเอกวิทย์ ชาวสวน(เอก) ตัวแทนจาก อบต.พลับพลาไชย นายสันติ พัฒน์พันธ์ (ติ) ตัวแทนจาก ทต.ขุนพัดเพ็ง และนางสาวนันท์นภัส น้อยสุริวงษ์ (เอ๋) ตัวแทนจาก อบต.นิคมกระเสียว ได้ฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ปลัดเทศมนตรี/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) เพื่อขอความเห็นและคำแนะนำในการนำความรู้/ทักษะ กระบวนการที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตรนักถักทอชุมชนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนของแต่ละตำบล


­

อ.ทรงพล เจตนาวณิชย์ วิทยากรการบวนการ สรส. ของหลักสูตรนักถักทอชุมชน ได้เปิดวงให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกันหลังจากได้รับฟังการนำเสนอตัวอย่างบทเรียนความก้าวหน้าในการดำเนินงานในพื้นที่ของ ทต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 2 กล่ม คือ กลุ่มแรก เป็นนักถักทอชุมชน ระดับผู้บริหารท้องถิ่น และกลุ่มที่ 2 เป็นนักถกทอชุมชน ระดับหัวหน้าส่วนงาน/เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรท้องถิ่น


­

นายสุรศักดิ์ สิงห์หาร ปลัด ทต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เป็นวิทยากรรับเชิญในเวทีการเรียนรู้ของหลักสูตรนักถักทอชุมชน โซนภาคกลาง จ.สุพรรณบุรีครั้งที่ 8 มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเล่าถึงบทเรียนที่สำคัญในฐานะเป็นข้าราชการประจำของท้องถิ่นและเป็นนักถักทอชุมชน (ระดับผู้บริหาร) เพื่อเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นวิธีคิด วิธีการทำงานเพื่อขับเคลื่อนกลไกเจ้าภาพด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนครอบคลุมทุกช่วงวัย


ภาพปิดเวทีการเรียนรู้ของนักถักทอชุมชน ครั้งที่ 8 โซนภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี ณ อบต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี