เวทีความคิดจาก: การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว
Atomdony Modtanoy

กำหนดการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว


ระหว่างวันพุธและพฤหัสบดีที่ 18-19 มิถุนายน 2557
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกาแพงเพชร 6 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ