เริ่มแล้ว “นักถักทอชุมชน” รุ่น 2 กับภารกิจพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ฅ.ค้นคว้า

      จากความสำเร็จของ โครงการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น 4 ภาค หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่สามารถพัฒนาศักยภาพคนทำงาน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยอบต. และเทศบาล กว่า 17 แห่ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ,จังหวัดสิงห์บุรี ,จังหวัดอ่างทอง ,จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสุรินทร์

­

      สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข(สรส.) จึงร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยการสนับสนุนจาก มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดหลักสูตรนักถักทอชุมชน : เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่ออบรมเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจพัฒนาศักยภาพและทักษะการทำงานของตนเอง

       โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศนักถักทอชุมชนรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2557 ณ อาคาร 2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อชี้แจงหลักสูตร และเริ่มบทเรียนแรกของรุ่นที่ 2

­

 

      นายทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข(สรส.) กล่าวว่า “หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพัฒนาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อให้ได้เรียนรู้แนวคิด หลักการ ทฤษฏี และเครื่องมือ ที่ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง เพื่อนำความรู้กลับไปถักทอความร่วมมือภายในชุมชนท้องถิ่น และภาคีภายนอก ในการร่วมกันสร้างกลไกพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยมีระยะเวลาในการอบรมเป็นเวลา 1 ปี”

­         

       ด้าน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กล่าวว่า “หลักสูตรนักถักทอชุมชน เป็นหลักสูตรที่เพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กรส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ผมมั่นใจว่าหลักสูตรนักถักทอชุมชนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม ในแง่ของการพัฒนาตนเองต่อการทำงาน มีความรู้ ความสามารถ ทำงานได้ตามบทบาทหน้าที่ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้การทำงานให้เกิดประสิทธิผล ทั้งในชีวิตประจำวัน และการทำงาน เพื่อไปพัฒนาเด็ก เยาวชนและชุมชนให้เกิดกลไก ขับเคลื่อนงานต่อไป”

­


ในส่วนของหน่วยงานสนับสนุน นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “มูลนิธสยามกัมมาจล ทำงานกับเด็กและเยาวชน อยากเห็นคนรุ่นใหม่ในสังคมไทย ได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในสังคมตนเอง คือในชุมชน แม้กระทั่งเด็กด้อยโอกาสก็ยังมีศักยภาพ ถ้าสังคมไทยเปิดโอกาส เด็กก็จะได้แสดงศักยภาพ ประเทศก็จะก้าวหน้าต่อไปได้ อนาคตของพวกเราต้องฝากเอาไว้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่สังคมมองข้าม จึงต้องอาศัยนักถักทอฯ เข้าไปสร้างกลไกในชุมชน”

­

ทั้งนี้หลักสูตรรุ่นที่ 2 มี เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม 5 จังหวัด 22 พื้นที่ คือภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย อบต. พลับพลาไชย ,อบต.นิคมกระเสียว , อบต.ขุนพัดเพ็ง ,อบต.บางปลาม้า จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย อบต.บางแก้ว ,อบต.บางสะแก ,อบต.บางขันแตก ,อบต.บางจะเกร็ง ,อบต.ปลายโพงพาง ,อบต.แหลมใหญ่ ในส่วนของภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย อบต.เพียราม ,อบต.โคกยาง ,อบต.บ้านไทร ,ทต.กันตวจระมวล ,อบต.โชกเหนือ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย อบต.ปากพูน ,อบต.กลาย ,อบต.สระแก้ว ,อบต.อินคีรี ,ทต.โพธิ์เสด็จ และในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย อบต.เขาคราม

นับจากนี้อีกหนึ่งปี ความรู้และบทเรียนที่เหล่านักถักทอชุมชน จะได้มาเรียนรู้ในเวทีครั้งต่อไปจะสามารถนำไป “ต่อยอด” ในการทำโครงการของแต่ละชุมชนให้ประสบความสำเร็จได้ในหลักสูตรนักถักทอชุมชน โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปดูความเคลื่อนไหวของหลักสูตรฯ เพิ่มเติมได้ที่ หน้าแฟนเพจ “หลักสูตรนักถักทอชุมชน” (www.facebook.com/For.Youth.In.Community) หรือแฟนเพจ “มูลนิธิสยามกัมมาจล” (www.facebook.com/SCBFOUNDATION)