เวทีความคิดจาก: อบรมเชิงปฏิบัติการ (Stir Family) เติมรัก เชื่อมสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายผู้ปกครองและแกนนำเยาวชน ผ่านศาสตร์ซาเทียร์โมเดล จ.สุรินทร์
นาถชิดา อินทร์สอาด

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Stir Family) เติมรัก เชื่อมสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายผู้ปกครองและแกนนำเยาวชน ผ่านศาสตร์ซาเทียร์โมเดล จ.สุรินทร์

โดย อาจารย์ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ นักจิตบำบัดส่วนบุคคล และกระบวนการจิตบำบัดแนวซาเทียร์ 

ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว 

วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2560

ณ สวนป่ารีสอร์ท จ.สุรินทร์


สนับสนุนโดย

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

มูลนิธิสยามกัมมาจล