เวทีความคิดจาก: เยาวชนชาวดินบ้านโคกกลางเรียนรู้ประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ : เดือนอ้ายบุญเข้ากรรม
Atomdony Modtanoy

โอ๋ ศักดา หน่อง และวี แกนนำเยาวชนชาวดิน ใช้โอกาสฟื้นฟูประเพณีฮีตเดือนอ้าย บุญเข้ากรรม เพื่อฝึกฝนตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในการเป็น "พี่เลี้ยง" ทำหน้าที่ประสานงานและพาเด็กเยาวชนในหมู่บ้านโคกกลางเรียนรู้ร่วมกับชุมชน จำนวน 40 คน โดยมี พระอาจารย์สนั่น โฆสนาโม เป็นวิทยากรหลักในการฝึกสติปัฏฐาน 4 คือ 1) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน หมายถึง การมีสติระลึกรู้ที่กายเป็นฐาน 2) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน หมายถึง การมีสติระลึกรู้เวทนาเป็นฐาน 3)จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน หมายถึง การมีสติระลึกรู้จิตเป็นฐาน 4) ธรรมมานุปัสสนาสติปฏิฐาน หมายถึง การมีสติดระลึกรู้สภาวธรรมเป็นฐาน ซึ่งเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม ล้วนมีเกิดดับ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์และเป็นอนัตตา โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ในชุมชนเรียนรู้และทำความรู้จักตนเอง รู้จักนำพระธรรมเป็นคำสอนชีวิต เป็นเครื่องเตือนสติ คือ การไม่อยู่อย่างปราศจากสติ ดังนั้น "ชีวิตต้องอยู่อย่างมีสติเป็นเป้าหมายหรือเป็นคำตอบของชีวิต"

  • เกิดเครือข่าย "พี่เลี้ยง" ที่เป็นแกนนำเยาวชนชาวดินบ้านโคกกลาง จำนวน 4 คน ได้แก่ น้องโอ๋ น้องศักดา น้องหว่อง และน้องวี ในลักษณะที่เน้น on the job training เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและพาเด็กเยาวชนเรียนรู้ฟื้นฟูประเพณีฮีตเดือนอ้ายร่วมกับชุมชน

  • เกิดความร่วมมือของชุมชนในการฟื้นฟูประเพณีและเข้าร่วมงานบุญเดือนอ้าย บุญเข้ากรรม