แหล่งเรียนรู้ชุมชน : การประดิษฐ์ซองกาแฟสารพัดประโยชน์
Atomdony Modtanoy

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากของที่ใช้แล้ว

2.เพื่อเป็นการฝึกทักษะความคิดกับสิ่งของอื่นนอกจากซองกาแฟ

3.เกิดความคิดสร้างสรรค์กับวัสดุเหลือใช้

 

ประโยชน์

1. การนำความคิดหรือออกแบบกับสิ่งของที่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์ เช่น ซองกาแฟ ทำเป็น ผ้าคลุมสิ่งของต่างๆ

  หลอดกาแฟ ทำเป็น  ตุ๊กตา กล่องนม ทำเป็น  รูปสัตว์หรือ ตะกร้า  เป็นต้น

2. สามาถนำสิ่งประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์ เช่น ผ้าคลุมโต๊ะ ทีวี ตู้เย็น  คอมฯ เป็นต้น

3. รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์

 

อุปกรณ์

1. ซองกาแฟ

2. กรรไกร

3. กล่องสำหรับใส่ซองกาแฟเวลาตัด

 

 

ผู้รับผิดชอบ

1. นางสาวธนภรณ์  แวงวรรณ

2. ทีมผู้ใหญ่ใจดี