เวทีความคิดจาก: ถอดบทเรียนโครงงานเยาวชน อบต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
สุทิน ศิรินคร
  • เพื่อสานความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายเยาวชนแกนนำตำบลเมืองลีง รุ่น 1 และรุ่น 2 
  • เพื่อถอดบทเรียนโครงงานชุมชนของเยาวชนตำบลเมืองลีง จำนวน 4 โครงงาน 

  • ­เกิดเครือข่ายเยาวชนแกนนำตำบลเมืองลีง รุ่น 1 จำนวน 5 คน  รุ่น 2 จำนวน 14 คน และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 29 คน
  • เยาวชนเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยดีขึ้น  ก่อนเข้าร่วมโครงการ  เยาวชนมีนิสัยก้าวร้าว ชอบขับรถซิ่ง สร้างความเดือดร้อน หลังเข้าร่วมโครงการ  เยาวชนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ ช่วยเหลืองานครอบครัวและประหยัด  มีจิตอาสาทำโครงงานจัดการขยะในโรงเรียน/ชุมชน  พัฒนาอาชีพเกษตร  ทำโครงงานมะนาวพันล้าน  โครงงานแว๊นกลับใจ  โครงงานปลูกผักริมรั้ว  ฯลฯ