จัดเวทีสนทนาคนในชุมชนกลุ่มย่อย
เพชรน้ำหนึ่ง ปุ่นเต็ก

ปลูกป่า ปล่อยป่า