เก็บความรู้ในการปลูกต้นไม้
ธนาคิม ดีเทียน

การปลูกต้นไม้ใส่กระบอกไม้ไผ่เป็นการช่วยลดขยะและเป็นการบังคับรากไม้ให้ดิ่งลงไปในดินจากการที่ปลูกในถุงเรา