เวทีความคิดจาก: เวทีพิจารณาโครงการเยาวชนจังหวัดน่าน
พรรณมาลี พานทวีป