​ถอดบทเรียนเปลี่ยนอนาคต...ณ เมืองน่าน
กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร

­

วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษา "บทบาท" เรื่องราวการทำจริง ค้นความรู้ที่แฝงฝังจากประสบการณ์ของ "โคช" ผู้นำพาการเรียนรู้ นานาลีลาการโคชเพื่อ "เปิดพื้นที่" ให้เยาวชนสร้างประสบการณ์จากการ "เรียนรู้ชุมชน" ของตนเอง จนเกิด "character building" ทั้งการเชื่อมโยงตนเองกับชุมชนบ้านเกิด ทักษะการคิด ทักษะการทำ ภาวะผู้นำร่วม และจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมที่สามารถลงมือทำเพื่อเมืองน่านบ้านเกิดได้ทันที

­

บทเรียนดีดีนี้เป็น "ความรู้ที่จะใช้สร้างอนาคต" ของพลังพลเมืองกลุ่มหนึ่ง ที่มุ่งมันสร้างการเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็กๆ เชื่อมสู่โจทย์ใหญ่ของสังคม

#ธรรมเป็นฐานงานเป็นทุนบุญคือเป้าหมาย
#โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน
#มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งคำ
#ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดน่าน
#มูลนิธิสยามกัมมาจล
#สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

­

­