ร้อยเรื่องเป็นภาพ
เจ้าหน้าที่ มูลนิธิสยามกัมมาจล

­

#เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Journey) ผ่านการ “ร้อยเรื่องเป็นภาพ” (Story Board)

ละอ่อนน่านฮักบ้านเกิด ถ่ายทอดประสบการณ์ เส้นทางการทำโครงการเพื่อชุมชนของตนเอง มาตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ปี ผ่าน Story Board ซึ่งเป็นเครื่องมือ ฝึกให้เยาวชนคิด กลั่นกรองข้อมูล รวมถึงการเรียนรู้ของพวกเขา พร้อมทั้งฝึกที่จะตั้งคำถามกับเพื่อนในกลุ่ม เพื่อที่จะดึงใจความสำคัญจากประเด็นที่ตัวเองทำออกมาเป็น “ภาพ” บอกเล่าเรื่องราว “หัวใจสำคัญ” ของการทำโครงการ ภายในวลาไม่เกิน 5 นาที

­

ซึ่งการฝึก “คิด” เป็น “ภาพ” นี้ทำให้เยาวชนสามารถเล่าเรื่องด้วยความเข้าใจ ในสิ่งที่ตนเองทำ ทำให้เยาวชนได้มีโอกาสทบทวน “เส้นทางการเรียนรู้” (Learning Journey) ของพวกเขา ผ่านการระดมความคิดเห็นและการทำงานเป็นทีม

­

นอกจากนี้ ใน “เส้นทางการเรียนรู้” (Learning Journey) ของเยาวชนยังทำให้เห็นถึง

1. เยาวชนเห็นถึงสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง

2. มองเห็นถึงเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหานั้

3. สำรวจต้นทุนทางสังคม และศักยภาพที่ตนเองมี วางเป้าหมายเพื่อที่จะแก้ปัญหากัน

4. การออกแบบกระบวนการทำงาน ร่วมกันเป็นทีม และดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน

5. การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ การจัดการความรู้จากการทำโครงการ ส่งคืนข้อมูล ผลการดำเนินงานต่อพื้นที่และชุมชน

6. สังเคราะห์ข้อมูล ถอดบทเรียนทีม เพื่อสำรวจตัวเอง ว่าสิ่งที่เรียนรู้จากโครงการนี้คืออะไร?

­

#สิ่งสำคัญที่สุดคือ เยาวชนรู้จักชุมชนบ้านเกิดของชุมชนตนเองมากขึ้น ซึ่ง เส้นทางการเดินทางของเยาวชน ดังที่กล่าวมาจากที่กล่าวมาข้างต้น จะทำให้เห็นถึงสถานการณ์เด็กและเยาวชน รวมถึงสถานการณ์ปัญหาของเมืองน่าน ที่ยังต้องการได้รับได้ดูแลและสืบสานต่อ ไม่ว่าจะเป็น

­

1. สถานการณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติป่า และน้ำของชุมชน ฯลฯ ในท่ามกลางสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงรวมถึงปัจจัยที่เข้ามากระทบมางกมายเหล่านี้ จะเป็นหน้าที่ของใคร? และจะร่วมกันดูแลอย่างไร?

2. สถานการณ์ของเรื่องวัฒนธรรมบางอย่างชุมชนท้องถิ่นจะหายไป ใครจะช่วยกันดูแล?

3. สถานการณ์ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุต้องการคนดูแล และคนในชุมชน อยากมีสุขภาพที่ดี จะสามารถช่วยกันได้อย่างไร?

4. สถานการณ์ขยะที่เป็นปัญหาระดับโลก ผ่านมากี่ยุคสมัยก็ยังไม่สามารถแก้ได้ จะทำอย่างไร?

­

สถานการณ์เหล่านี้ ด้วยพลังของเยาวชนจะสามารถมีส่วนช่วยให้สถานการณ์เหล่านี้คลี่คลายได้อย่างไร? และพวกเขาได้เรียนรู้อะไรระหว่างการเดินทางตลอดระยะเกือบ 1 ปีที่ผ่านมานี้ สามารถหาคำตอบได้ที่ นิทรรศการ”บนเส้นทางการเรียนรู้” (Learning Journey) ของเยาวชนละอ่อนน่านฮักบ้านเกิด ในงานมหกรรมพลังเยาวชน “พลังละอ่อนน่านฮักบ้านเกิดปีที่ 3 “ เร็ว ๆ นี้ ในวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง จ.น่าน

­

­

­

­