สะท้อนจากโครงการ ป้าทองคำ เจือไทย จากเวทีพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะโครงการ
เจ้าหน้าที่ มูลนิธิสยามกัมมาจล

“...โครงการนี้ได้มา “เรียนรู้” ไปพร้อมๆ กัน กับเด็กๆ ไม่ได้เกิดสำนึกพลเมืองแค่เด็กนะ ป้าเองก็สำนึก
สำนึกในตนเองสำคัญ การมาช่วยให้เด็กเกิดสำนึกเป็นหน้าที่ร่วมกันระหว่างเด็ก คนชราหลังจากทำงานมาปีหนึ่ง นี่คือเรื่องจริง...”


ป้าทองคำ เจือไทย
นักวิจัยท้องถิ่นชุมชนตำบลแหลมใหญ่
พี่เลี้ยงจากโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการ เรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันต