เวทีความคิดจาก: มหกรรมพลังเด็กและเยาวชนภูมิสังคมภาคตะวันตก ครั้งที่ 2 “ก้าวกล้า การศึกษา เพื่อสร้างพลเมือง ตามรอยเท้าพ่อ”
Webmaster

วันที่ 28 - 29 มกราคม 2560 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 2 วัดอัมพวันเจติยาราม, ณ ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ และห้องประชุมกนกรัตน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

­