เวทีความคิดจาก: สรุปรายงานมหกรรมการเรียนรู้ “ผู้ใหญ่เล่าขาน เด็กสานสืบต่อ” โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3
สุทธิลักษณ์ โตกทอง