เวทีความคิดจาก: สรุปการประชุมกิจกรรมนับห้า “Present Citizen Network” ครั้งที่ 3 โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3 วันที่ 27 – 28 มกราคม 2561 ณ ห้อง 2207 คณะวิทยากา
สุทธิลักษณ์ โตกทอง