จากวิชาแพะ...สู่แพะโจ๋ในปี 2
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก

น้องๆ ทีมแพะโจ๋จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ที่เคยเข้าร่วมโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 1 จากผลสำเร็จของโครงการในปีแรกคือสูตรอาหารเสริมสำหรับแพะ ถูกสานต่อในปี2 เพราะอยากให้สูตรที่เขาคิดขึ้นมาเป็นที่ยอมรับของคนในตำบลหนองหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี จึงเป็นที่มาของโครงการส่งเสริมอาหารกากมันสำปะหลังหมักยีสต์กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

จากการทำโครงการในปีนี้ทำให้พวกเขาสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ว่า “โครงการนี้ทำให้พวกเขามีโอกาสได้ลงชุมชน จากเดิมที่ต่างคนต่างอยู่ชาวบ้านอยู่ส่วนชาวบ้าน ส่วนเขาเองก็อยู่แค่ในรั้ววิทยาลัยไม่ได้มีโอกาสได้ออกทำความรู้จักชุมชนเลย พวกเขาเองมาจากต่างถิ่น มุ่งแต่จะมาเรียนให้จบๆ ไป แต่โครงการนี้เหมือนมาช่วยเปิดรั้วให้เขาและชาวบ้านได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ทำให้เราสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มากกว่าการเรียนอยู่ในแค่ห้องเรียน”