ข้อเสนอแนะ นายสุรจิต ชิรเวทย์ จากเวทีพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะโครงการ
เจ้าหน้าที่ มูลนิธิสยามกัมมาจล

­

การไม่ประมาทในความรู้จะทำให้เราเข้าถึงคุณค่าของสิ่งที่ค้นหาเสมอ

"ที่จริงแล้วความรู้มันอาจมีความลึกมากว่าที่เราคิด เพียงแต่เราเองอาจตั้งคำถามไม่ถึง เมื่อรู้น้อยก็ถามตื้น...เมื่อรู้ลึกก็ถามลึก แต่เราจะต้องไม่ประมาทในความรู้ที่จะสืบเสาะค้นหา เพื่อจะได้เข้าถึงคุณค่าของสิ่งๆนั้น"

นายสุรจิต ชิรเวทย์ ประชาคมคนรักแม่กลอง อดีต สว.สมุทรสงคราม
จากเวทีพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะโครงการ