1 ในทักษะพื้นฐานการเป็นพี่เลี้ยง โดย คุณชิษณุวัฒน์ มณีศรีขำ
เจ้าหน้าที่ มูลนิธิสยามกัมมาจล

­

1 ในทักษะพื้นฐานการเป็นพี่เลี้ยง

"การเป็นพี่เลี้ยง ต้องรู้อะไรมากกว่าน้อง ไม่ใช่ว่ารู้เท่าน้อง และถ้าจะมีศักยภาพเหนือกว่าน้อง ก็ต้องเหนือด้วยการตั้งคำถาม เพื่อพาน้องไปถึงเป้าหมาย"

คุณชิษณุวัฒน์ มณีศรีขำ ผู้บริหารโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก