จุดเปลี่ยนเยาวชนของฉัน โครงการดูแลไม่ทอดทิ้ง
Sukanya Kaenkaew

ผมนายกิตติพงศ์ มงคุณ พี่เลี้ยงแกนนำเยาวชน อบต หนองอียอ
(ครู รร บ้านอาเลา)

     ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาส เข้าร่วมกิจกรรม ในนาม “พี่เลี่ยง” ประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรม ยังไม่มากพอ แต่พยายามทำความเข้าใจและเต็มที่กับกิจกรรมที่กำลังจะเกิด และกิจกรรมที่ยังไม่เกิด ในตอนแรกข้าพเจ้าคิดในใจเสมอว่า “ทำไมองค์กรภายนอก ถึงชอบดึงครูออกจากห้องเรียน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทำไมต้องทำงานนอกรั้วโรงเรียน" ครั้นยังเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อน ทำงานเร็ว จนบางครั้งทำให้เกิดความผิดพลาด แต่ทุกอย่างมันคือหน้าที่ และความรับผิดชอบ เราต้องปรับตัว และทำให้งานนี้ ดูเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวัน และมีความสุขกับมัน

กล่าวถึงแกนนำเยาวชนที่ตนได้เป็นพี่เลี้ยง ได้สังเกตพฤติกรรม ด้านอารมณ์ความรู้สึก ของแกนนำในโครงการดูแลไม่ทอดทิ้ง คสว ครั้งแรกที่ได้พบ รู้สึกถึงความใจร้อน และมีความคิดเห็นที่แตกต่างในบางเรื่อง แต่เนื่องด้วยทุก ๆ โครงการมีกระบวนการในการทำงานที่ทุกคนต้อง ปรึกษาหารือ (ประชุม) หาข้อตกลงร่วมกัน หาแนวทาง ทิศทาง รวมทั้งเสนอวิธีการ แนวคิดของตนเองผ่านกระบวนการกลุ่มและนำเสนอเพื่อหาบทสรุปที่ดี แกนนำได้แสดงบทบาทผู้นำที่ดีในตัวเอง ทั้งยังลดอาการอารมณ์ร้อน มีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน และข้าพเจ้าได้มีโอกาสเสนอแนะเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่อได้เข้ามาทำกิจกรรม ทุกคนได้ตระหนักถึงประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น แกนนำเองก็ได้เชิญชวนเยาวชนเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมิได้หวังผลตอบแทนในงานของจิตอาสา และเกิดความภาคถูมิใจกับผลที่ได้รับกลับมา ในรูปแบบของคำชื่นชมของคนในชุมชน ทำให้ทุกคนมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างประโยชน์ต่อสังคม และเป็นการขัดเกลาจิตใจ ให้รู้จักเสียสละ ทำบ่อย ๆ จนเกิดความเคยชิน จึงเกิดความมั่นใจในการทำความดีเพื่อสังคม ทั้งหมดทั้งมวลเป็นการฝึกนิสัยให้ทุกคนอยู่ในกฎระเบียบ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นมากขึ้น

ขอขอบคุณมูลนิธิสยามกัมมาจลที่มีโครงการดี ๆ ที่เสริมสร้าง และพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความคิดดี ๆ มีจิตสาธารณะ ทำประโยชน์ต่อสังคม ทั้งยังดึงเยาวชนกลับมาสู่พื้นฐาน มีจิตใจที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด ขอให้โครงการดี ๆ มีแบบนี้ต่อ ๆ ไป นะครับ #ขอบคุณครับ

ภูมิใจที่เด็ก ๆ กล้าแสดงออก ซึ่งสิ่งที่ดี และชื่นชมกับแกนนำเยาวชนทุกคน....จงกล้าทำสิ่งที่ดี ๆ ต่อสังคมตลอดไป

เก็บตก


ผู้ชนะสิบทิศ อบต หนองอียอ เจมส์


ฉันหล่อไป อบต หนองอียอ บูม มน ต้อม


แม่ไม้มวยไทย อบต หนองอียอ โดย อี้ เจมส์


เราและนาย แกนนำเยาวชน