เวทีเรียนรู้ของทีมนักถักทอชุมชน รุ่น 2 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6
สุทิน ศิรินคร

วราภรณ์ หลวงมณี วิทยากรกระบวนการ สถาบันยุวโพธิชนร่วมกับ สรส. ฝึกทักษะการถอดบทเรียนหลังทำกิจกรรมแม่น้ำพิษ 

­

­

อ.ทรงพล เจตนาวณิชย์ วิทยากรกระบวนการหลักสูตรนักถักทอชุมชน สรส. ได้เชื่อมประสานความร่วมมือกับสถาบันยุวโพธิชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ที่เน้นการลงมือทำด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาสให้ทีมนักถักทอชุมชน รุ่น 2 โซนภาคตะวันออกเฉียงหนือ ทั้ง 5 ตำบลใน จ.สุรินทร์ ได้แก่ ทต.กันตวจระมวลอบต.เพี้ยราม อบต.บ้านไทร อบต.โคกยาง และอบต.โชกเหนือ เพื่อฝึกทักษะการถอดบทเรียน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมนักถักทอชุมชน สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของแกนนำเยาวชนในแต่ละพื้นที่

­

­

กิจกรรมตีบอล เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเรียนรู้ ที่นักถักทอชุมชน รุ่น 2 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ลงมือทำด้วยตนเอง และ AAR ถอดบทเรียนร่วมกันหลังทำกิจกรรมเสร็จแล้ว

­

­

อ.ทรงพล เจตนาวณิชย์ วิทยากรกระบวนการ สรส.  ได้ทบทวนการเรียนรู้ที่ผ่านมา และขั้นตอนการจัดทำ Road map ในการพัฒนาแกนนำเยาวชน ด้วยการใช้กิจกรรม/โครงงาน เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้สู่การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง (Active citizen)

­