จุดเปลี่ยนเยาวชนของฉัน
หนูคล้าย วรวงษ์

คุณครูหนูคล้าย วรวงษ์
โรงเรียนหนองอียอวิทยา อบต. หนองอียอ
13 กรกฎาคม 2557จุดเปลี่ยนเยาวชนของฉัน

ครั้งหนึ่งมีผู้ชายตัวสูง ๆ เดินข้ามรั้วโรงเรียนเข้ามาพูดคุยว่า “ คุณครูครับผมอยากจะให้เด็กนักเรียนที่เรียนกับคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมกับ อบต. หนองอียอ เป็นโครงการพัฒนาเยาวชน” ครูยังสงสัยจะพัฒนาได้จริงหรือ ? แต่จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นการพิสูจน์แล้วว่า ลูกครูทุกคนทำได้จริง เริ่มจากกิจกรรมแรกทีมงานละครหน้ากากเปลือย ครูให้นักเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแต่จะมีเพียงบางคนที่เห็นความสำคัญ แต่ครูเล็งเห็นบุคคลที่ต้องพัฒนาก่อนใครๆเลย คือ.... พี่มน (มนตรี แม่นหมาย) เพราะว่าเขาเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่ง เรียบร้อย มีความรับผิดชอบงานค่อนข้างสูง แต่พี่มน มีจุดที่ต้องพัฒนาคือ ความกล้าแสดงออก ดังนั้นจึงให้พี่มนเข้าร่วมกิจกรรมจากนั้นพี่มนเข้าร่วมกิจกรรมบ่อยๆครั้งจนทำให้พี่มนเกิดความมั่นใจ เชื่อมั่นในการพูดต่อสาธารณชนได้มากขึ้น กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนกลุ่ม มีภาวะผู้นำสูงมาก ส่วนพี่บูม พี่ลิน พี่อ้อม เป็นเด็กที่มีความร่าเริงสดใส ชอบพูด ชอบคุย แต่ขาดทักษะการพูดจาที่ถูกต้อง

ถูกกาลเทศะ แต่จากกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมที่ อบต. หนองอียอจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เด็กเหล่านี้ก็สามารถนำกิจกรรมที่ไปเรียนรู้มาถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องได้อย่างมืออาชีพ เป็นทีมวิทยากรที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือแม้กระทั่งดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างราบรื่น โดยครูเพียงแค่เฝ้ามองการกระทำของเด็กๆ ที่มีผลงานเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ... คุณครูเองอยากขอบคุณทีมงานละครหน้ากากเปลือย ที่เป็นจุดเปลี่ยนเยาวชนเหล่านี้ให้เป็นคนที่มีคุณภาพที่ดีได้.... ส่วนพี่แข พี่อี้ พี่ต้อม ทั้งสามคนสุดท้ายเป็นกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมยังไม่เต็มที่ตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำโครงงาน กิจกรรมโรงเรียนครอบครัว ทำให้เด็กทั้งสามคนนี้มีโอกาสได้แสดงผลงานระดับโรงเรียน ระดับชุมชน และ ระดับกลุ่มที่สูงขึ้น ส่งผลให้เยาวชนของครูทั้งหมดได้รู้จักตนเอง รู้จักสังคม รู้จักสำนึกรักบ้านเกิด รักชุมชน อยากจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สุดท้ายคุณครูขอขอบคุณ อบต.หนองอียอ มูลนิธิสยามกัลมาจล ทีมงานละครหน้ากากเปลือย ทีมงานบ้านดิน ฯลฯ ที่เป็นตัวช่วยให้ลูก ๆ เยาวชนของครูเป็นคนดี มีคุณธรรม และคุณภาพยิ่งขึ้น... ขอบคุณมาก