ข้อเสนอแนะโครงการ
Pimjan Chorpchuen

ข้อเสนอแนะจากน้องๆเยาวชนและบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ

๑.อยากให้เยาวชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการทำโครงการมากกว่านี้

๒.อยากให้มีโครงการไปเรื่อยๆ เช่น ปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ

๓.อยากให้คนเยาวชนรวมถึงคนในชุมชนและคนภายนอกมีส่วนร่วมในโครงการ

๔.อยากให้เยาวชนปฏิบัติตามกฎกติกาในการทำงานร่วมกัน

๕.อยากให้เยาวชนมาทำกิจกรรมให้ตรงเวลาและมาตามนัดทุกครั้ง

๖.อยากให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการทำโครงการให้มากๆ

๗.อยากให้เยาวชนเห็นคุณค่าของผ้าไหมลายลูกแก้ว