ขอเชิญร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ “สานต่อศาสตร์ พระราชา เพื่อพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐ อย่างยั่งยืน” ๘-๙ มิ.ย.นี้

 


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ “สานต่อศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐ อย่างยั่งยืน” และงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี ๕

ร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายในงาน

๐๖.๐๐ น.    -ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล

๐๙.๐๐ น.   -ชมนิทรรศการโครงการฯ/การแสดงทางวัฒนธรรม/ผลงานนักศึกษา

-กาดหมั้ว(ตลาดนัดชุมชน)/ตลาดนัดธรรมชาติ/ตลาดนัด "จากภูผา...สู่มหานที" สินค้ามากมายจาก สะเมิง จ.เชียงใหม่, จ.น่าน, แม่ระมาด จ.ตาก, แม่ฮ่าง จ.ลำปาง, นาเรียง จ.อุดรฯ,เครือข่ายบางปะกง, บ้านลุงสอนหลาน จ.สมุทรปราการ ฯลฯ

(เปิดตลาดตั้งแต่ ๘-๙ มิถุนายน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.)

๑๐.๐๐ น.    -การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี ๕

๑๑.๑๐ น.    -กิจกรรมการเอามื้อสามัคคี

๑๓.๐๐ น.    -การเสวนา “สานต่อศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐ อย่างยั่งยืน”

ในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

­