ถอดบทเรียน "ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1


ถอดบทเรียน

"ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 1 วันที่ 19-30 เมษายน 2561

ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


1.เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

1.1 การรู้จักและเข้าใจตนเอง

จากกิจกรรมที่ทำ ทำให้ผมรู้จักตนเองมากขึ้น ได้มองตัวเองโดยการนั่งสมาธิ

1.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น / ทีม / ภาวะผู้นำ

จากการทำกิจกรรมเป็นทีมทำให้มีภวะผู้นำที่ดีกล้าพูดกล้าแสดงออก มีการนำเสนอที่ดี ได้แสดงความคิดเห็น

1.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

ได้วิเคราะห์โครงสร้างของสังคมในรูปแบบต่างๆ

2.ทักษะที่เพิ่มขึ้นมีอะไรบ้าง

2.1 การรู้จักตนเองหรือเข้าใจตนเอง

รู้ว่าการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นทำอย่างไร ได้รู้ขีดจำกัดของตัวเอง และมีทักษะในการวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น

2.2 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

มีการวางแผนโครงการ รู้ว่าในแต่ละชุมชนของเราสามารถทำอะไรได้บ้าง และมีทักษะการเขียนโครงงาน มีความอยากรู้อยากเห็น

3.มุมมอง ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปมีด้าน

3.1 มุมมองต่อตนเอง

ทำให้มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออก

3.2 มุมมองต่อสังคม / ชุมชน

ทำให้มองว่าชุมชนมีความหน้าอยู่มากขึ้นและได้รู้เรื่องราวต่างๆของชุมชนมากขึ้น

3.3 มุมมองสิ่งแวดล้อม

ให้ความสำคัญกับธรรมชาติมากขึ้น มองสิ่งแวดล้อมว่าดูมีชีวิตชีวามากขึ้น มองว่าธรรมชาติเป็นเพื่อนของเรา

3.4 มุมมองเศรษฐกิจ

การที่จะมาเป็นธุรกิจได้ดีก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเราทำไม่ได้

4.แรงบันดาลใจใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมมีอะไรบ้าง

4.1 แรงบันดาลใจต่อตนเอง

อยากนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อกับชุมชนให้รู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้ อยากนำความรู้ของพ่อคำเดื่องสอนไปพัฒนาบ้านของตนเอง

4.2 แรงบันดาลใจต่อสังคม / ชุมชน

อยากทำให้ชุมชนมีความน่าอยู่มากขึ้นให้เป็นชุมชนต้นแบบ