ถอดบทเรียน "ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1


ถอดบทเรียน

"ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 1 วันที่ 19-30 เมษายน 2561

ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


1.เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

1.1 การรู้จักและเข้าใจตนเอง

รู้และเข้าใจในความรู้สึกของตนเองอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือหลอกตัวเอง

1.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น / ทีม / ภาวะผู้นำ

มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยความเคารพ และควรมีอัธยาศัยดีกับเพื่อนๆทุกคน

1.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

มีความรู้มากขึ้นในหลายเรื่อง เช่น การที่จะเป็นนักธุรกิจ ควรจะเป็นแบบใด

2.ทักษะที่เพิ่มขึ้นมีอะไรบ้าง

2.1 การรู้จักตนเองหรือเข้าใจตนเอง

รู้จักตัวเองว่าเป็นคนอย่างไร จากกิจกรรม 4 ทิศ ทำให้รู้ว่าอุปนิสัยเราคล้ายกับทิศกระทิงที่มีความใจร้อน รักพวกพ้อง ชอบความท้าทาย

2.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น

ทำให้เราได้รู้จักเพื่อนในกลุ่ม และทำให้กล้าแสดงออกในการนำเสนอเพราะว่าเห็นเพื่อนๆทำก็คิดว่ามันน่าท้าทายกับตัวเองเพราะเมื่อก่อนไม่ชอบการออกไปนำเสนอเลย

2.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจมากขึ้น เช่น การค้าขายโดยการใช้สื่อในการสั่งของ ได้เข้าใจการใช้สื่อมากขึ้น

3.มุมมอง ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปมีด้าน

3.1 มุมมองต่อตนเอง

กล้าที่จะพูดมากขึ้น

3.2 มุมมองต่อสังคม / ชุมชน

กล้าที่จะพูดในเรื่องชุมชนมากขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็น

3.3 มุมมองสิ่งแวดล้อม

ได้เจอสภาพแวดล้อมที่สวยและมีความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เราว่าได้มาอยู่ที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีทำให้อยากรักษาสภาพแวดล้อมดีๆ ไว้

3.4 มุมมองเศรษฐกิจ

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจจากพ่อคำเดื่อง ทำให้เรามีความคิดที่เปลี่ยนไป จากที่เคยรู้สึกเฉยๆ กับเรื่องเศรษฐกิจก็เปลี่ยนความคิด คิดว่าเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องที่ดี

4.แรงบันดาลใจใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมมีอะไรบ้าง

ทำให้มีแรงบันดาลใจที่จะนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้าน