ถอดบทเรียน "ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1

ถอดบทเรียน

"ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 1 วันที่ 19-30 เมษายน 2561

ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


1.เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

1.1 การรู้จักและเข้าใจตนเอง

จากกิจกรรมสวดมนต์ทำให้ใจสงบ กิจกรรมเดินตะปู ทำให้มีความกล้าว่าตัวเองก็ทำได้เหมือนกัน

1.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น / ทีม / ภาวะผู้นำ

สามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดี ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเพื่อนรอบข้าง กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก

1.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

ได้รู้จักชุมชนของตนเอง ได้รู้การแปรรูปกบยัดไส้

2.ทักษะที่เพิ่มขึ้นมีอะไรบ้าง

2.1 การรู้จักตนเองหรือเข้าใจตนเอง

ได้รู้จักตนเองและเข้าใจตนเองจากกิจกรรม 4 ทิศ ที่มีสัตว์ประจำทิศเป็น หนู กระทิง หมี อินทรี ทำให้ได้รู้จักตนเองมากขึ้นอย่างสัตว์ประจำทิศแต่ละตัวเช่น กระทิง มีความรักพวกพ้องคือจุดแข็ง หมี ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียว หนู สามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่าย อินทรี ฉลาดเข้มแข็ง

2.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น

ได้ทักษะการไว้ใจพูดอื่นและทักษะการโน้มน้าวใจ

2.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

การวิเคราะห์ การพูดคุย

3.มุมมอง ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปมีด้าน

3.1 มุมมองต่อตนเอง

จากกิจกรรม 4 ทิศทำให้รู้ว่าตัวเองเป็นกระทิง และรู้ว่ารักเพื่อนมาก

3.2 มุมมองต่อสังคม / ชุมชน

จากที่คิดว่าชุมชนไม่ใช่สิ่งสำคัญและคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวและคิดว่าตัวเองเข้ากับสังคมไม่ค่อยได้แต่เมื่อมาค่ายก็เปลี่ยนความคิดเพราะเราสามารถเข้ากับสังคมที่นี่ได้ดี

3.3 มุมมองสิ่งแวดล้อม

คิดว่าสิ่งแวดล้อมสำคัญพอมาอยู่ค่ายนี้ก็ทำให้ได้รู้ว่าสิ่งแวดล้อมสำคัญกว่าเดิมเพราะถ้าไม่มีสิ่งแวดล้อม เราก็ไม่มีชีวิต

3.4 มุมมองเศรษฐกิจ

รู้จักหลักเศรษฐกิจมากขึ้น

4.แรงบันดาลใจใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมมีอะไรบ้าง

4.1 แรงบันดาลใจต่อตนเอง

ตอนแรกอยากกลับบ้านอยากให้เวลาผ่านไปเร็วๆ รู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้ามาก แต่พอได้อยู่กับเพื่อนแล้วเวลากลับเดินเร็ว ทำให้ไม่อยากจากเพื่อนเลย

4.2 แรงบันดาลใจต่อสังคม / ชุมชน

อยากทำให้ชุมชนพัฒนาให้ดีขึ้นอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้ให้มาก