ถอดบทเรียน "ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1

ถอดบทเรียน

"ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 1 วันที่ 19-30 เมษายน 2561

ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

1.เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

1.1 การรู้จักและเข้าใจตนเอง

กิจกรรม 4 ทิศ ทำให้รู้จักตนเองว่ามีความคล้ายกับสัตว์ชนิดใด

กิจกรรมสวดมนต์ เป็นการทำให้อยู่กับตัวเองมากขึ้น

กิจกรรมนั่งสมาธิ เป็นการทำให้เรามีสมาธิได้รู้จักตัวเอง

กิจกรรมเดินข้ามเส้น เป็นการทำให้เราและเพื่อนรู้จักตัวตนของตัวเองมากยิ่งขึ้น

1.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น / ทีม / ภาวะผู้นำ

สอนให้เราทำงานเป็นทีม รู้จักตัวเอง สามารถเข้าสังคมได้มีความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ทำให้เราฝึกการมีน้ำใจ ความเสียสละ และความสามัคคี และได้ฝึกความเป็นผู้นำทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเอง

1.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

ทำให้รู้เรื่องเศรษฐกิจของแต่ละประเทศว่ามีความคล้ายหรือต่างกันอย่างไร ได้รู้จักการทำธุรกิจการคำนวณต้นทุน รู้จักการเก็บข้อมูลชุมชนทำให้ได้รู้จักชุมชนมากขึ้น รู้ถึงปัญหาของชุมชน ได้หาวิธีแก้ไขปัญหาให้ชุมชนเพื่อทำให้ชุมชนเจริญ

2.ทักษะที่เพิ่มขึ้นมีอะไรบ้าง

2.1 การรู้จักตนเองหรือเข้าใจตนเอง

จากกิจกรรม 4 ทิศ กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินข้ามเส้น ก็ทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้น ได้อยู่กับตัวเอง ได้มีสามาธิมากขึ้น

2.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น

ทักษะการทำงานเป็นทีม

2.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

ได้รู้เรื่องเศรษฐกิจของแต่ละประเทศว่ามีความคล้ายหรือต่างกันอย่างไร และได้รุ้จักสังคมตัวเองมากขึ้น

3.มุมมอง ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปมีด้าน

3.1 มุมมองต่อตนเอง

มีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้น มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นเข้ากับสังคมได้ง่ายขึ้น

3.2 มุมมองต่อสังคม / ชุมชน

เห็นว่าชุมชนมีการพัฒนามากขึ้น เห็นว่าสังคมมีความน่าอยู่มากขึ้น รู้จักชุมชนของตัวเองมากขึ้น

3.3 มุมมองสิ่งแวดล้อม

ทำให้สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ขึ้น เมื่อได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทำให้เข้าใจสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ได้รู้จักการรักษาสิ่งแวดล้อม

3.4 มุมมองเศรษฐกิจ

ได้รู้จักเศรษฐกิจในภายภาคหน้าว่าเป็นอย่างไร

4.แรงบันดาลใจใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมมีอะไรบ้าง

4.1 แรงบันดาลใจต่อตนเอง

กล้าพูด กล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าที่จะทำอะไรที่ท้าทาย แต่ก่อนเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมมากนักเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเมื่อไม่สนิท แต่ตอนนี้กล้าพูดมากขึ้นทำให้มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น

4.2 แรงบันดาลใจต่อสังคม / ชุมชน

การนำความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชน