ถอดบทเรียน "ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1

ถอดบทเรียน

"ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1

วันที่ 19-30 เมษายน 2561

ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


1.เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

1.1 การรู้จักและเข้าใจตนเอง

กิจกรรมที่ทำให้เรารู้จักตนเองคือกิจกรรมเดินข้ามเส้น เพราะกิจกรรมนี้ทำให้เรามองตัวเองชัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศักยภาพของตัวเอง การกล้าคิดกล้าแสดงออก กิจกรรมนี้ทำให้เราเป็นตัวเอง และได้รู้ในตัวตนในอีกมุมของเราเองว่าจริง ๆ ตัวเองก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าคนอื่นเลย ทำให้กล้าพูดมากขึ้น

1.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น / ทีม / ภาวะผู้นำ

ทำให้เรารู้จักคิด กล้าที่จะพูดคุยกับเพื่อน และการทำงานเป็นทีมทำให้เราเห็นความสามารถของเราและของเพื่อนได้ชัดเจน และเกิดความสามัคคีกัน

1.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

ทำให้รู้สังคมในชุมชนมากขึ้น ทำให้รู้จักคิดในรูปแบบของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมรอบข้าง ทำให้เรามองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ชัดขึ้น และหาวิธีแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ

2.ทักษะที่เพิ่มขึ้นมีอะไรบ้าง

2.1 การรู้จักตนเองหรือเข้าใจตนเอง

ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น และมีความกล้ามากขึ้น กล้าพูด กล้าแสดงออก มีทักษะการจับประเด็น

2.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น

ทำให้เรากล้าคิดกล้าแสดงออกในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้อื่น และมีความสามัคคีในกลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

2.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

ทำให้เรียนรู้และเข้าใจสังคมในชุมชน เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจ และมีทักษะในการฝึกขายของออนไลน์

3.มุมมอง ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปมีด้าน

3.1 มุมมองต่อตนเอง

จากที่มาค่ายแรกๆ เป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออก กลัวการพูดต่อหน้าคนหมู่มาก และกลัวการเข้าหาเพื่อนคนอื่นๆ แต่พออยู่ไปหลายๆ วันก็สามารถปรับตัวได้โดยผ่านการทำกิจกรรมต่าง ทำให้มีความกล้ามากขึ้น

3.2 มุมมองต่อสังคม / ชุมชน

ทำให้กล้าที่จะพูดในที่ชุมชน

3.3 มุมมองสิ่งแวดล้อม

ทำให้รู้และการรักษาธรรมชาติ

3.4 มุมมองเศรษฐกิจ

ทำให้รู้ถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

4.แรงบันดาลใจใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมมีอะไรบ้าง

4.1 แรงบันดาลใจต่อตนเอง

ทำให้มีความกล้าที่จะฝ่าฟันอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าคิดกล้าแสดงออก กล้าที่จะเข้าหาเพื่อนใหม่ๆ มีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ

4.2 แรงบันดาลใจต่อสังคม / ชุมชน

จากที่ได้มาเข้าค่ายนี้ก็ทำให้รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ทำให้ใส่ใจปัญหาของชุมชนมากขึ้น