ถอดบทเรียน "ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1

ถอดบทเรียน

"ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1

วันที่ 19-30 เมษายน 2561

ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


1.เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

1.1 การรู้จักและเข้าใจตนเอง

กิจกรรมการเดินข้ามเส้นทำให้เราเข้าใจตนเองมากขึ้น ได้ฝึกการเขียนโครงการ รู้การวิเคราะห์ปัญหา รู้การวางแผนการทำงาน การนั่งสมาธิทำให้จิตใจสงบและอยู่กับตัวเอง เข้าใจโลกภายในมองเห็นจิตใจภายในของตัวเอง

1.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น / ทีม / ภาวะผู้นำ

ทำให้เรารูจักการแสดงความคิดเห็น การเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี การได้นำเสนอทำให้เรารู้จักการพูดการเรียงคำตอบทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น

1.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

การพูดในที่ชุมชนทำให้เรารู้วิธีการเรียงคำพูดและการรวบรักพูดให้เสร็จในเวลาที่จำกัด เป็นการฝึกการพูด

2.ทักษะที่เพิ่มขึ้นมีอะไรบ้าง

2.1 การรู้จักตนเองหรือเข้าใจตนเอง

กิจกรรม 4 ทิศ ทำให้ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น การจับลักษระนิสัยของสัตว์แต่ละประเภทแล้วนำมาเปรียบเทียบกับลักษณะนิสัยของตนเอง เช่น หมี เป็นคนละเอียดอ่อน ชอบการเรียนรู้ ชอบอยู่คนเดี่ยวโลกส่วนตัวสูง เหยี่ยว เป็นคนมีจินตนาการสูง ชอบการเปลี่ยนแปลง เบื่อง่าย กระทิง ใจร้อน และได้ทักษะคือการฟังผู้อื่นพูด การฝึกพูดทำให้พูดได้มั่นใจขึ้น

2.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น

ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์

2.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

เข้าใจสังคมระนิเวศของสังคม มีการสังเกตที่ดี มีการวิเคราะห์ในการบรรยายภาพ มีทักษะในการเก็บข้อมูลโดยการใช้สื่อต่างๆ

3.มุมมอง ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปมีด้าน

3.1 มุมมองต่อตนเอง

จากกิจกรรม 4 ทิศ ทำให้เรารู้จักตนเองมากขึ้น เข้าใจตัวเอง เพราะเราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น เมื่อก่อนชอบดูถูกความสามารถของตัวเอง กลัวการเข้าสังคม เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทำให้เห็นความสามารถของตัวเองมากขึ้น มีความมั่นใจในการพูด การแสดงออกมากขึ้น กล้าที่จะคุยกับเพื่อนคนอื่นๆ มากขึ้น

3.2 มุมมองเศรษฐกิจ

แต่ก่อนไม่ค่อยสนใจเรื่องธุรกิจเพราะคิดว่าเป็นเรื่องน่าปวดหัว ต้องคิดเยอะ จะทำได้ต้องเป็นคนเก่งๆ เท่านั้น แต่พอได้มาเรียนรู้ทำให้มุมมองเปลี่ยนไปว่าการเป็นนักธุรกิจนั้นไม่ได้ยาก เยาวชนอย่างเราก็สามารถทำได้

4.แรงบันดาลใจใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมมีอะไรบ้าง

4.1 แรงบันดาลใจต่อตนเอง

จากการเข้าค่ายทำให้คิดว่ากลับไปมีความกล้าพูด และมั่นใจในตัวเองมากขึ้น การสร้างกำลังใจให้ตัวเอง ในการทำกิจกรรมที่ค่ายยุวโพธิชน และการคิดบวก ไม่คิดในแง่ลบ ไม่กดดันตัวเอง

4.2 แรงบันดาลใจต่อสังคม / ชุมชน

จะทำให้ชุมชนน่าอยู่ไม่มีแหล่งมั่วสุม สะดวก สะอาด และปลอดขยะ