ถอดบทเรียน "ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1

ถอดบทเรียน

"ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1

วันที่ 19-30 เมษายน 2561

ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


1.เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

1.1 การรู้จักและเข้าใจตนเอง

มีสติมากขึ้นและมีจิตใจผ่องใส มีสติปัญหาและจิตใจสงบมากขึ้น

1.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น / ทีม / ภาวะผู้นำ

ฝึกการทำงานเป็นทีม ทำให้รู้จักความสามัคคีและรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดของเพื่อน เพื่อให้ทีมประสบความสำเร็จ มีการนำเสนอที่ดี มีการคิดให้เป็นกระบวนการมากขึ้น

1.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

การเข้าใจระบบนิเวศเชิงลึก สิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงกับตนเอง เข้าใจธรรมชาติมากขึ้น รู้ถึงโทษของการตัดไม้ทำลายป่า

2.ทักษะที่เพิ่มขึ้นมีอะไรบ้าง

2.1 การรู้จักตนเองหรือเข้าใจตนเอง

มีสมาธิมากขึ้น จิตใจนิ่งและสงบมากขึ้น รู้จักตัวตนของตัวเอง สามารถนำสิ่งที่ไม่ดีไปปรับปรุงแก้ไข

2.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น

การทำงานเป็นกลุ่มทำให้เกิดความสามัคคี การรับฟังกัน และผมยังได้ทักษะการอดทน การให้อภัย มีความกล้าที่จะแสดงออก มีสติในการทำกิจกรรม มีทักษะการวิเคราะห์ และได้ความรู้จากเพื่อนมากมายเพื่อจะนำมาปรับใช้กับชีวิต

2.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

รู้เรื่องเศรษฐกิจและการเรียนรู้สังคม แต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ในเรื่องเศรษฐกิจ

3.มุมมอง ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปมีด้าน

3.1 มุมมองต่อตนเอง

คิดว่าเราสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเองได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ โดยการเปลี่ยนความคิดที่เคยคิดว่าตัวเองไม่ดีพอ ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น ให้คิดว่าตนเองมีคุณค่า

3.2 มุมมองต่อสังคม / ชุมชน

มองว่าชุมชนมีสิ่งดีๆ มากมายถ้าเราเยาวชนกลับไปพัฒนาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ และคนในชุมชนก็จะรักใคร่สามัคคีกัน

3.3 มุมมองสิ่งแวดล้อม

อยากให้ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นอยากให้ชุมชนเป็นชุมชนสีเขียว

4.แรงบันดาลใจใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมมีอะไรบ้าง

4.1 แรงบันดาลใจต่อตนเอง

กล้าพูด กล้าทำ กล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้น แรงบันดาลใจคือมีความตั้งใจจะกลับไปพัฒนาชุมชน มีความอดทนและมีสมาธิมากขึ้น และจะนำความรู้ในด้านธุรกิจที่เรียนไม่ใช้ประโยชน์

4.2 แรงบันดาลใจต่อสังคม / ชุมชน

อยากกลับไปพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง