ถอดบทเรียน

ถอดบทเรียน

"ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1

วันที่ 19-30 เมษายน 2561

ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


1.เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

1.1 การรู้จักและเข้าใจตนเอง

จากการทำกิจกรรม 4 ทิศ ทำให้เรารู้จักตัวเอง อุปนิสัย ข้อดีข้อเสียของตัวเอง และนำกลับมาแก้ไขโดยการพึ่งพาทางใจจากการสวดมนต์ทำสมาธิ ในระหว่าที่อยู่ค่าย ทำให้เราฝึกฝนไปในตัวทและมีความนิ่งมากขึ้นกว่าวันแรก ทั้งหมดเกิดขึ้นจากความคิดจากิจกรรมที่ได้ทำ เห็นได้ชัดว่าตัวเรามีธรรมในใจก็จะประสบผลสำเร็จในทุก ๆด้าน

1.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น / ทีม / ภาวะผู้นำ

จากการได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น การที่ได้เสนอความคิดเห็น การกล้าแสดงออก ได้พัฒนาศักยภาพมากขึ้น จากการทำกิจกรรมเรื่อย ๆ พูดเรื่อย ๆได้คิดตามกิจกรรม ได้พัฒนาสมอง ฝึกฝนในการเป็นผู้นำ พัฒนาการพูดออกชุมชน การเรียงลำดับเหตุการณ์ การพูด การมีสติ ไม่ตื่นตัวหรือวิตกกังวล

1.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

การพัฒนาของโลกของระบบเส้นตรงและการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ การบริโภคจากค่านิยมของสังคม การวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยเริ่มจากครอบครัวหรือตัวเอง

2.ทักษะที่เพิ่มขึ้นมีอะไรบ้าง

สำหรับการได้เข้าค่ายทั้ง 10 วันในส่วนของการรู้จักตัวเองโดยเริ่มจากการอยู่กับตัวเอง โดยการนำพระพุทธศาสนามาขัดเกลา ความคิด อารมณ์ สติ เพื่อฝึกการเริ่มต้นพัฒนาตนตามกระบวนการ ขั้นตอนกิจกรรมท้าทายกลุ่ม การสอดแทรกกิจกรรมนันทนาการ แต่กิจกรรมเหล่านั้นล้วนให้ความคิดในการใช้ชีวิต การพัฒนาตนและพัฒนาสังคม การแสดงออกผ่านความคิดเห็นในต่อหน้าชุมชน จากคนที่ไม่กล้าคิด กล้าพูด ในค่ายนี้ได้เรียนรู้ ได้รู้จักที่จะกล้าและท้าทายตัวเอง มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น การที่เราฝึกพูดบ่อยๆทำให้เรามองเห็นข้อดีข้อบกพร่องของตัวเอง ทำให้เราอยากพัฒนาการพูด การเรียบเรียงคำพูดลำดับเหตุการณ์นั้นให้ดีขึ้น และการเยนรู้ที่จะเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี และในส่วนของการเข้าใจสังคมในเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างสังคม ทำให้เราได้มองกลับไปในชุมชนของตัวเอง เข้าใจในรูปแบบและโครงสร้าง เพื่อมองปัญหาในชุมชน ทุนของชุมชน องค์กรในชุมชน และการบริหาร ได้ใช้ความคิดที่จะพัฒนาโดยไม่มีว่าจะผิดหรือถูก การได้มาอยู่ร่วมค่ายทำให้ได้รู้จักพี่ ๆวิทยากร คุณครูอ้อย มาพัฒนาไปยังชุมชนของเรา การได้เห็นโลกกว้าง การเปิดโลกทัศน์

3.มุมมอง ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปมีด้าน

ในเรื่องของการพัฒนาตนเอง ที่ได้มาค่ายนี้จากวันแรกจนถึงวันนี้ที่เห็นอย่างชัดเจนก็เป็นในเรื่องของ

การพูด ได้พัฒนาตนจากการคิด วิเคราะห์ ก่อนพูดจะต้องเรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญในเรื่องที่จะพูดอย่างชัดเจน และกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้น กล้าเสนอความคิดเห็น กล้าพูดในที่ที่มีคนหมู่มาก อีกทั้งยังได้เจอสิ่งแวดล้อมที่ดีและได้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกใบใหม่เพื่อคนรุ่นหลังที่จะได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดี แก้ไขปัญหามลพิษ โดยเริ่มต้นจากมือเรา และปลูกฝังให้คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างต่อไป สำหรับในเรื่องของเศรษฐกิจก็ได้ฝึกการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ค่านิยม ความต่าง การรู้เท่าทัน และพัฒนาการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทการอุดรอยรั่วของการจ่ายในครัวเรือนของตน การมองหารายรับสู่ครัวเรือน

4.แรงบันดาลใจใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมมีอะไรบ้าง

จากการที่ได้เข้าร่วมค่ายได้ความรู้มากมาย ได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้น สังคม ผู้คนหลากหลาย อุปนิสัยของคนแต่ละพื้นที่ ความคิดความเป็นอยู่ ทำให้เราไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในชีวิตที่เผชิญอยู่ สร้างแรงบันดาลใจในการมุ่งมั่นทำตามความฝัน พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้มากขึ้น สนใจทักษะวิชาการ เพื่อที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเยาชน และแรงบันดาลใจของตนเองที่จะประสบความสำเร็จเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลัง