ถอดบทเรียน

ถอดบทเรียน

"ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1

วันที่ 19-30 เมษายน 2561

ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


1.เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

1.1 การรู้จักและเข้าใจตนเอง

ได้กลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาดูแลตัวเองให้มากขึ้น การมีสมาธิใช้สติในการแก้ปัญหา

1.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น / ทีม / ภาวะผู้นำ

มีการรับฟังคนอื่น การเปิดใจ การให้ความสำคัญ การเชื่อใจคนในทีม การกล้าที่จะเสนอความคิดเห็น การกล้าแสดงออก การมั่นใจในตนเอง

1.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

ทุนเสรีนิยม คือ การคิดที่แตกต่าง

ทุนนิยมเพื่อสังคม คือ การให้ความสำคัญกับส่วนร่วม เช่น การให้ความสำคัญแก่การศึกษา

2.ทักษะที่เพิ่มขึ้นมีอะไรบ้าง

2.1 การรู้จักตนเองหรือเข้าใจตนเอง

มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น รู้สึกมีอิสระทางความคิดมากขึ้น

2.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น

การเห็นความสำคัญของชุมชนในการที่จะสร้างและพัฒนาเยาวชนให้มีความรึความสามารถในการพัฒนาชุมชนตนเอง

2.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

การเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การอยู่ร่วมกันของคนกับธรรมชาติ เป็นการพึ่งพาอาศัยกัน

3.มุมมอง ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปมีด้าน

3.1 มุมมองต่อตนเอง

มีการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีสติและสมาธิขึ้น การให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม สร้างความเชื่อใจของกันในทีม การกล้าแสดงออกทางความคิดมากขึ้น มีความเชื่อมั่นในตนเอง

3.2 มุมมองต่อสังคม / ชุมชน

ทักษะการเข้าใจชุมชนกรเก็บขอ้อมูล

4.แรงบันดาลใจใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมมีอะไรบ้าง

4.1 แรงบันดาลใจต่อตนเอง

การเปลี่ยนแนวคิดในการทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ เพราะความคิดเดิมคือเรารู้มากกว่าเพราะเราเกิดก่อน แต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไป จึงทำให้รู้ว่าแนวคิดเด็กรุ่นใหม่ก็สามารถเติมเต็มความรู้ให้ผู้ใหญ่อย่างเราได้เหมือนกัน

4.2 แรงบันดาลใจต่อสังคม / ชุมชน

กลับมาเห็นความสำคัญของเด็กในชุมชน ว่าการสร้างเด็กที่ดีขึ้นมาสักคนเป็นเรื่องที่ยาก จึงอย่านำความรู้ไปพัฒนาเด็กในชุมชน เพื่อให้เด็กในชุมชนโตมาเป็นคนที่มีศักยภาพ