"ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1

ถอดบทเรียน

"ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1

 วันที่ 19-30 เมษายน 2561

ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


1.เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

1.1 การรู้จักและเข้าใจตนเอง

ได้รู้จักนิสัยใจคอของตัวเอง ฝึกสมาธิและสติของตัวเอง ทำให้ยอมรับตัวเองมากขึ้น

1.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น / ทีม / ภาวะผู้นำ

กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ท้าทาย กล้าพูดกล้าแสดงออก ฝึกการทำงานเป็นทีม

1.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

เข้าใจระบบสังคม เช่น ระบบทุนนิยมเสรี ทุนนิยมเพื่อสังคม การเมืองสีเขียว และได้เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจมากขึ้น เข้าใจระบบนิเวศอย่างลึกซึ้ง และได้รู้จักชุมชนตัวเอง

2.ทักษะที่เพิ่มขึ้นมีอะไรบ้าง

2.1 การรู้จักตนเองหรือเข้าใจตนเอง

การได้หานิสัยใจคอของตัวเองทำให้ได้รู้จักตัวเองอย่างดีมากขึ้น และกล้ายอมรับและเชื่อมั่นในตัวเองการทำให้จิตใจสงบโดยการนั่งสมาธิ ความกล้าพูดกล้าแสดงออก

2.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น

รู้จักรับฟังผู้อื่น ได้เสนอความคิดเห็น กล้าที่จะทำกิจกรรมท้าทาย กล้าพูดต่อหน้าคนหมู่มาก ได้คิดได้แก้ปัญหา ได้ทักษะการจับประเด็น

2.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

ได้เข้าใจสังคมในรูปแบบต่างๆ เข้าใจเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน รู้ถึงปัญหาของเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาการในการทำธุรกิจ ได้ทักษะการเก็บข้อมูลชุมชนที่ใช้เครื่องมือหลากหลาย ทักษะการเขียนโครงการ

3.มุมมอง ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปมีด้าน

3.1 มุมมองต่อตนเอง

ได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้น ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น

3.2 มุมมองต่อสังคม / ชุมชน

ทำให้เข้าใจชุมชนมากขึ้น เข้าใจคนรอบข้าง รู้ถึงปัญหาของชุมชนและได้มองเห็นในเรื่องใกล้ตัวที่เคยมองข้าม

3.3 มุมมองสิ่งแวดล้อม

รู้ถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อม

3.4 มุมมองเศรษฐกิจ

ได้รู้เรื่องเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ อย่างไม่หยุด รู้ถึงข้อดีและข้อเสียของสิ่งเหล่านี้

4.แรงบันดาลใจใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมมีอะไรบ้าง

4.1 แรงบันดาลใจต่อตนเอง

สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ ไปพัฒนาตัวเองให้มีความกล้าคิดกล้าแสดงออก การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับ

4.2 แรงบันดาลใจต่อสังคม / ชุมชน

จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้รับการพัฒนา

4.3 แรงบันดาลใจต่อสังคม

มีการเข้าใจซึ่งกันและกันในสังคม จะช่วยเหลือสังคมและตอบแทนสังคม