เวทีถอดบทเรียนแกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว

เวทีถอดบทเรียนแกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว

วันที่ 18กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.สระแก้ว


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"มีความสามารถทางด้านการวาดรูป"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"ได้รับแรงบันดาลใจจากพ่อ-แม่ เพราะพ่อ-แม่ส่งเสริมให้เราทำความดีและอยากให้เราเป็นคนดี"

3.ความประทับใจของตนเอง

"ประทับใจเพื่อน เพราะเพื่อนมีน้ำใจต่อเรา"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"รู้จักใช้จ่ายประหยัดมากขึ้น"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"ครู เพราะอยากทำฝันของพ่อ-แม่ให้เป็นจริง ที่อยากให้ลูกมีอนาคตและงานที่ดี"