เวทีถอดบทเรียนแกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว

เวทีถอดบทเรียนแกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.สระแก้ว


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"ชอบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการวาดภาพ"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"ชอบการเป็นจิตอาสา เพราะอยากเป็นพลเมืองดี อยากช่วยเหลือผู้อื่น และอยากเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ"

3.ความประทับใจของตนเอง

"ประทับใจเพื่อนที่ไม่ทิ้งกัน และครูที่อบรมให้เป็นคนดี สอนให้ตั้งใจเรียน"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"ความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์เปลี่ยนไปในทางที่ดีหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"ทหาร เพื่อปกป้องประเทศชาติและทำความดี"