เวทีถอดบทเรียนแกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว

เวทีถอดบทเรียนแกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.สระแก้ว


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"ถ่ายรูปเก่ง ตั้งใจเรียน"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"คำชื่นชมที่มักจะได้รับในตอนที่เราช่วยเหลือผู้อื่น  ทำให้อยากเป็นจิตอาสา"

3.ความประทับใจของตนเอง

"ประทับใจเพื่อนๆ  พี่ๆ คอยให้กำลังใจ ทำให้รู้สึกสนุกกับสิ่งที่ทำ  การได้เรียนรู้กันเป็นกลุ่ม ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ เช่นการช่วยเหลือ ความสามัคคี การทำงานเป็นหมู่คณะ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ตั้งใจทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น ได้ช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"พยาบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และช่างภาพ เพราะมีความสุขที่ได้ถ่ายภาพให้ผู้อื่น"