เวทีถอดบทเรียนแกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว

เวทีถอดบทเรียนแกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.สระแก้ว


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"กล้าแสดงออก กล้าพรีเซนส์หน้าห้อง ถ่ายภาพสวยและถ่ายแบบมีเทคนิค ข้อดีเหล่านี้มาจากแรงบันดาลใจตอนเด็กและมาจากพ่อ-แม่อีกส่วนหนึ่ง เพราะเป็นผู้สอน แนะนำมาตลอด"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"ทุกคนในชุมชนและอบต.ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทำจิตสาธารณะ ทำความดี  และแรงบันดาลใจในที่นี้คือ อยากเห็นทุกคนร่วมมือกันทำจิตสาธรณะ เพื่อความสะอาดของชุมชนและความเป็นอยู่ที่สงบ"

3.ความประทับใจของตนเอง

"ได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจกันทำจิตสาธารณะด้วยความเต็มใจและสามัคคี"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"สามารถนำวิธีการถอดบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำได้ เช่น มีความรู้ต่างๆ เพิ่มขึ้น อารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ ดีขึ้น มีความสามารถเทคนิคพิเศษมากขึ้น"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"อยากเป็นเชฟ เพื่อสานต่องานที่พ่อทำ และอยากเป็นครู เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน และช่างภาพ เพื่อที่จะได้ทำงานที่สร้างสรรค์และใกล้ชิดธรรมชาติ"