เวทีถอดบทเรียนแกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว

เวทีถอดบทเรียนแกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.สระแก้ว


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"ตั้งใจเรียน และหมั่นทบทวนบทเรียนที่ครูสอนอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง รู้จักหน้าที่ของตนเอง และชอบช่วยเหลือเพื่อน"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"คำชื่นชม เพราะทำให้รู้สึกสบายใจและอยากทำงานนั้นต่อ"

3.ความประทับใจของตนเอง

"ประทับใจเพื่อนๆ ทุกคนนิสัยดี ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง ทำงานกันเป็นทีมด้วยความรักและสามัคคี คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"มีความรู้ในสิ่งใหม่ๆ มากขึ้น"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"อยากเป็นครู เพื่อที่จะได้ให้ความรู้ที่เรามีอยู่พัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป"