เวทีถอดบทเรียนแกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว

เวทีถอดบทเรียนแกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.สระแก้ว


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"มีสมาธิในการทำงาน รู้จักพึ่งพาตนเอง"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"เกิดจากการได้รับกำลังใจจากเพื่อน ทำให้เรากล้าที่จะทำกล้านำเสนอ"

3.ความประทับใจของตนเอง

"การได้รู้จักและอยู่ร่วมกับเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียน และได้ทำงานร่วมกัน"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"มีความรู้ในเรื่องใหม่ๆ มากขึ้น กล้าแสดงออกมากขึ้น"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"พยาบาล เพราะอยากช่วยเหลือผู้ป่วย"