เวทีถอดบทเรียนแกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว

เวทีถอดบทเรียนแกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.สระแก้ว


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"ตั้งใจเรียน และพึ่งพาตนเองได้ มีความรอบคอบ"

2.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความกล้าหาญมากขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็น และได้ความรู้เพิ่มขึ้น"

3.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"หมอ เพราะอยากช่วยเหลือคนในครอบครัวและผู้อื่นที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วย"