เวทีถอดบทเรียนแกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว

เวทีถอดบทเรียนแกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.สระแก้ว


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"ตั้งใจเรียน เชื่อฟังคำสอนของครู และหมั่นทบทวนความรู้ที่เรียนอยู่เสมอ มีน้ำใจต่อเพื่อน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"แรงบันดาลใจคือคำชื่นชมที่ได้รับ เพราะทำให้เราดีใจและมีกำลังใจที่จะทำต่อไป"

3.ความประทับใจของตนเอง

"เพื่อนๆ และพี่ๆ ทุกคน น่ารักและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"ตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น กล้าแสดงออกมากขึ้น"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"ครู เพราะอยากให้ความรู้แก่เด็กๆ"