เวทีพูนพลังครู ครั้งที่ 1: ครูผู้สร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้เด็ก

สถานการเรื่องราวที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการพัฒนาเด็ก

เริ่มปีการศึกษาใหม่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2เด็กๆแต่งกายสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยในสัปดาห์ที่ 1 - 2ขณะที่ครูนั่งรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับคณะครูคุณครูขาเพื่อนตีหนูค่ะเพื่อนเตะกระเป๋าหนูเพื่อนเอาดินสอหนู

คุณครูครับเพื่อนผู้ชายเอางูปลอมมาใส่เพื่อนเพื่อนเล่นในห้องเพื่อนรื้อของเล่นและไม่เก็บของเล่นทำตัวต่อหักด้วย

คุณครูครับพี่ภัทรตีกันกับพี่ฟิวครูรับทราบ ถ้าไม่ไปดูไปซักถามก็จะมาฟ้องอยู่อย่างนั้น ครูถามว่าใครทำใครเล่น

ใครเริ่มก่อนหนูไม่ได้ทำหนูไม่ได้เล่น เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นบ่อยมากคุณครูคะพี่ฟิวขโมยยางลบพี่เตเต้หนูไม่ได้เอาหนูเห็นอยู่ใต้โต๊ะเขาเอาสมุดหนูด้วยนี่ไงชื่อฉันอยู่นี่ทะเลาะกันเสียงดังเพื่อที่จะเอาชนะคุณครูขาพี่ฟิวร้องไห้ เพราะเพื่อนไม่ให้เข้ากลุ่มด้วยครูขาเขาไล่หนูออกฉันไม่ได้ไล่เธอไม่อยากอยู่เอง

พี่ฟิวขาดโรงเรียนบ่อยพี่ฟิวขาดเล่นพี่ฟิวไปกับแม่ที่หมู่บ้านอื่น ไม่มีใครมาส่งพี่ฟิวพี่ฟิวขาดเรียนบ่อยมากทำให้เรียนไม่ทันเพื่อน ชอบทะเลาะกับเพื่อนๆเข้ากับเพื่อนในกลุ่มไม่ได้แม้จะเปลี่ยนกลุ่มให้แล้วก็ตาม ความคิดเห็นไม่ตรงกันเพื่อนๆไม่ยอมรับพี่ฟิว พี่ฟิวไม่มีเพื่อนมีนักเรียนอีกหลายคนที่ไม่ส่งงาน ชอบแอบเอางานไว้ในลิ้นชัก แอบออกไปนอกห้องเรียนไปเล่นลูกแก้วไปเล่นน้ำประปาครูต้องตามหา

เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ทำให้ครูคิดว่าจะทำอย่างไรจะให้เด็กมีความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ แบ่งปันสิ่งที่ตัวเองมี ไม่ลักขโมย ไม่ขาดเรียน มีความรับผิดชอบรู้หน้าที่ของตนเอง เรียนรู้ด้วยกันอย่างมีความสุข

ครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน แม้ว่าบ้านจะอยู่ไกลอยู่ต่างหมู่บ้านอยู่ในทุ่งนา ครูจะบอกนักเรียนก่อนว่าจะไปวันไหน เวลาเท่าไหร่ นักเรียนและผู้ปกครองจะคอยครู นักเรียนคนไหนจะตามครูไปก็ได้เพื่อที่จะไปเห็นความเป็นอยู่ของเพื่อนได้พูดคุยกับผู้ปกครอง ได้ข้อมูลได้ทราบปัญหาของเด็กที่อยู่บ้านและโรงเรียน นักเรียนส่วนมากอยู่กับปู่ย่าตายาย ลุงป้า พ่อแม่หย่าร้างกันพ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัดนานๆจะกลับมาหาลูก ครูให้กำลังใจผู้ปกครองและจะร่วมกันดูแลลูกหลานร่วมกัน

ใช้กระบวนการจิตศึกษาในการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็ก

ครูมีโอกาสไปเรียนรู้กับคุณครูโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา หลายครั้งในเรื่องกระบวนการพัฒนานักเรียนในเรื่องจิตศึกษารู้สึกประทับใจและได้นำแนวคิดและกระบวนการพัฒนา ให้เด็กเกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านความฉลาดทางด้านอารมณ์และความฉลาดด้านจิตวิญญาณโดยใช้กระบวนการที่เรียกว่าจิตศึกษามาประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัว นักเรียนโรงเรียนบ้านปะทาย คุณครูและผู้ปกครอง

องค์ประกอบของจิตศึกษามี3ประการ คือการสร้างความเป็นชุมชนและวิถีชุมชนการใช้จิตวิทยาเชิงบวก และ การฝึกกิจกรรมผ่านกิจกรรมจิตศึกษา

การสร้างความเป็นชุมชนและวิถีชุมชน เริ่มจากการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในห้องเรียนให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมีครูที่เป็นกัลยามิตรที่คอยเกื้อหนุนให้คำแนะนำและให้ความรักความเมตตาเสมอ เด็กมีความรู้สึกปลอดภัย มีแรงจูงใจเชิงบวก ทุกอย่างต้องทำให้เป็นวิถีการสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเกื้อกูลต่อความก้าวหน้าของเด็ก จะช่วยให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาในเชิงจิตวิญญาณซึ่งเป็นนามธรรม ผู้ปกครองสามารถนำกลับไปใช้กับลูกหลานที่บ้านได้วิถีเป็นการกระทำซ้ำๆที่จะช่วยในการบ่มเพาะปัญญาภายในความมีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ซึ่งเป็นเครื่องมือกำกับตนเองจากด้านในกลายเป็นอุปนิสัย

จิตของเด็กจะไม่ขัดขืนครูต้องอยู่ในวิถีด้วย

การใช้จิตวิทยาเชิงบวกกรอบคิดทางจิตวิทยาเชิงบวกคือศรัทธาในความดีงามของมนุษย์และบ่มเพาะผู้เรียนให้มีคุณค่าที่ดีงามซึ่งมีอยู่แล้วให้งอกงามยิ่งขึ้น ปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน โดยมีหลักอยู่สองประการ คือ สิ่งที่ควรลดและเลิกลดการเปรียบเทียบไม่ควรเปรียบเทียบเด็กๆไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำเพราะไม่มีใครอยากถูกเปรียบเทียบว่าตนเองเป็นผู้ที่ด้อยค่ากว่าเด็กทุกคนพฤติกรรมที่ต้องแก้ไข ควรกระทำต่อเขาโดยตรงไม่ไปเปรียบกับผู้อื่นลดการตีค่าการตัดสินและการชี้โทษ เด็กทำชิ้นงานออกมาตามศักยภาพของตนเอง งานที่ออกมาจะบอกถึงสิ่งที่เด็กรู้ และเข้าใจครูมีหน้าที่ต้องรู้ว่ายังเหลือส่วนใดบ้างที่เด็กแต่ละคนยังไม่เข้าใจ เพื่อจะได้ช่วยยกระดับเรื่องนั้นให้สูงขึ้น ลดการสร้างภาพของความกลัว เพื่อการควบคุม ความกลัวทำให้เด็กหลบหลีกสิ่งที่จะทำให้เจ็บปวดหรือภัยอันตรายเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้เพราะทำให้เด็กไม่กล้าเผชิญกับสิ่งนั้นลดคำพูดด้านลบการเย้ยหยันดุด่ากดดัน คาดคั้น การตั้งฉายาล้อเลียนถึงปมด้อยล้วนแต่เป็นคำที่ให้อาหารหล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์ไม่ดีในจิตให้เติบโต เช่นความกลัวความเกลียดความเศร้าหมอง ความรู้สึกด้อยค่า เป็นต้น

เลิกใช้ความรุนแรง ความรุนแรงเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของสัตว์ที่แสดงออกมาเพื่อความอยู่รอดแต่มนุษย์ที่มีสมองส่วนหน้าซึ่งวิวัฒนาการมาใหม่กว่าสัตว์ใดๆเป็นสมองที่เรียนรู้และคอยกำกับเรื่องความดีงามคุณธรรมจริยธรรมและการแสวงหาสัจจะสูงสุด ด้วยสมองส่วนนี้มนุษย์จึงมีศักยภาพที่จะหยุดความรุนแรง เราแต่ละคนมีหน้าที่หยุดสัญซาตญาณความรุนแรงและการกดขี่ภายในจิตมนุษย์ด้วยการไม่ส่งต่อพฤติกรรมเหล่านั้นไปยังเด็กๆหรือคนรุนต่อไป

สิ่งที่ควรทำการสร้างภาพพจน์ด้านบวกให้กับผู้เรียนทุกคน โดยการให้ความรักให้เกียรติ รับฟังแสดงความคิดเห็น ชื่นชมเมื่อมีโอกาส สร้างโอกาสให้เด็กได้ทำงานให้เสร็จด้วยตนเองเสมอ เพื่อให้เด็กทุกคนรู้สึกได้ว่าตนเองมีคุณค่า ได้รับความรักและมีความสามารถ

ปรับพฤติกรรมเชิงบวกพฤติกรรมด้านลบที่แสดงที่แสดงออกมานั้นอาจสืบเนื่องมาจากการทำงานของ

สมองส่วนอะมิกดาลา ซึ่งจะแสดงออกอย่างอัตโนมัติเมื่ออยู่ในภาวะกังวล ตระหนกหรือกลัวทั้งนี้เพื่อปกป้องตนเอง ส่วนพฤติกรรมที่แสดงออกด้วยอารมณ์ทางบวกหรือด้านของความดีงามมาจากการทำงานของสมองส่วนหน้าแต่ด้วยการทำงานของสมองส่วนที่เป็นปฏิภาคกัน นั่นคือเมื่อสมองส่วนหน้าทำงานสมองส่วนอะมิกดาลาจะไม่ทำงานหรือแบบตรงกันข้ามเรามีโอกาสที่จะฝึกฝนให้สมองส่วนหน้าได้ทำงานเพื่อให้เด็กๆได้แสดงออกด้านบวกหรือด้านดีงามมากยิ่งขึ้น โดยที่เด็กรู้ตัว ให้การเรียนรู้ และให้การฝึกฝน( วิเชียรไชยบัง. 2554)

กิจกรรมจิตศึกษา กิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างพลังความสงบ ให้เกิดความสงบภายในและการผ่อนคลาย เช่นขณะทำกิจกรรมก็เปิดเสียงดนตรีที่มีลักษณะของคลื่นความถี่ต่ำลง เพื่อเหนี่ยวนำคลื่นสมองของเด็กให้มีความถี่ต่ำลง การทำโยคะเพื่อบริหารอวัยวะภายในและบริหารลมหายใจ ให้อยู่กับลมหายใจ หรือแม้กระทั่งการนวดตัวเองหรือนวดกันและกันเพื่อส่งความรู้สึกที่ดีต่อกัน การทำบอดีแสกน( Body Scan) เพื่อผ่อนคลายแบบลึกและบ่มเพาะสิ่งที่ดีงามในจิตใต้สำนึก

กิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาเด็ก

ภาคเช้าหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา เดินแถวเข้าห้องนักเรียนนั่งวงกลม โดยครูกับนักเรียนนั่งด้วยกัน และจะเปลี่ยนที่นั่งทุกวันเพื่อให้เด็กๆนั่งใกล้ครูทุกคน เริ่มกิจกรรมเตรียมนักเรียนให้พร้อมนั่งกำหนดลมหายใจสั้น 2-3นาทีBrian Gymมือขวากำมือซ้ายแบกลมและเหลี่ยม สลับมือขวามือซ้าย แล้วนับช้าๆจากหนึ่งถึงสิบเพื่อเตรียมความพร้อมเรียกสติกลับมารู้ตัว

กิจกรรมมีหลายกิจกรรม เช่นการไหว้และกอดมุ่งให้ผู้เรียนบ่มเพาะพลังความรักความเมตตา ก่อนกอดยกมือไหว้โดยครูและนักเรียนกอดกัน ขณะกอดพูดแต่สิ่งที่ดีงาม เช่นครูรักหนูนะ เป็นเด็กดีนะลูก เป็นดีของคุณพ่อคุณแม่ คุณตาคุณยาย คุณปู่คุณย่า และคุณครู นักเรียนก็จะพูดด้วยเช่น หนูรักคุณครู ขอให้คุณครูอยู่กับหนูนานๆ สุขภาพแข็งแรงให้คุณครูผอมลง

กิจกรรมส่งน้ำ ส่งเทียน แล้วให้อธิษฐานว่าจะขออะไรให้ใครหรือจะขอบคุณใครก่อนรับต้องไหว้ขอบคุณก่อน ฝึกให้นักเรียนมีสมาธิหรือการจดจ่อ ให้เด็กมีความสามารถในการคงสมาธิได้ยาวขึ้นเพื่อกำกับความเพียรทั้งการเรียนรู้และการทำงานให้สัมฤทธิ์ผลเมื่อทำกิจกรรมเสร็จ กล่าวขอบคุณชื่นชม สิ่งที่เด็กทำ กิจกรรมให้ปรับเปลี่ยนไปเพื่อไม่ให้เด็กเกิดความเบื่อหน่ายใช้เวลาประมาณ15นาที

หลังจากนั้นเรียนวิชาหลักคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษก่อนเรียนก็จะทำ Brian Gym เตรียมความพร้อมเพื่อให้เด็กรู้ตัว เรียนสติกลับมาแต่ละวันคุณครูจะอยู่กับนักเรียนตลอดเวลาเรียนรู้ด้วยกัน มีปัญหาอะไรช่วยกันแก้ไข จะดูแลเขา ทานข้าวด้วยกันทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะอยู่ในห้องเรียน หรือนอกห้องเรียนให้ความรักความเมตตา ความอบอุ่นกับเด็กทุกคน ครูทำตนเป็นแบบอย่าง เช่นการแบ่งปันมีผลไม้จะแบ่งให้รับประทานทุกคน มีขนมก็จะแบ่งปันให้เขาใช้จิตวิทยาเชิงบวกไม่ดุไมด่า ไม่โมโห พูดเสียงเบาใจเย็นให้โอกาสนักเรียนและรับฟังความคิดเห็น คอยคำตอบให้กำลังใจชื่นชมให้ ความสำคัญกับนักเรียนทุกคน จิตวิทยาเชิงบวกใช้ได้ตลอดเวลา

ในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม ครูคอยดูแลช่วยเหลือ เช่น การสืบค้นข้อมูลครูคอยแนะนำ นักเรียนยังพิมพ์ไม่คล่องครูก็จะช่วยแล้วให้นักเรียนเลื่อนดูให้เพื่อนในกลุ่มช่วยดูแลซึ่งกันและกัน ทำงานร่วมกันในกลุ่มต้องรักสามัคคีกัน ช่วยแสดงความคิดเห็น รู้จักฟังผู้อื่นรู้จักการรอคอย ครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดและค้นหาคำตอบ ก่อนตอบนักเรียนต้องยกมือก่อน สำหรับนักเรียนไม่ตอบคำถามครูจะต้องให้กำลังใจ ชื่นชมพยายามให้เขาร่วมกิจกรรมให้ได้ เมื่อนักเรียนตอบแล้วครูจะไม่ชี้ว่าผิด หรือถูกใช้ว่าขอบคุณเยี่ยมมาก แล้วสรุปเรื่องที่ได้ศึกษาค้นคว้าร่วมกัน การที่ครูให้นักเรียนทำงานไม่ว่าจะเป็นงานกลุ่มหรืองานเดี่ยวจะต้องกำหนดเวลาให้ด้วย งานจะเสร็จหรือไม่เสร็จไม่เป็นไรให้เก็บก่อน ต้องฝึกให้นักเรียนตรงต่อเวลาและใช้เวลาว่างมาทำงานชิ้นนั้นให้เสร็จก่อนกลับบ้าน

ช่วงเวลา12.45 น.-13.00น.(ประมาณ 15 นาที)ให้นักเรียน BodyScan เพื่อการผ่อนคลายบ่มเพาะสิ่งที่ดีงามในจิตใต้สำนึก ให้นักเรียนนอนราบกับพื้น นอนหลับตา ส่วนต่างๆของร่างกายไม่ให้สัมผัสกับผู้อื่นหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาว รู้สึกที่ลมหายใจทีละจุด เริ่ม Scan จากฝ่าเท้าขึ้นมาขอบคุณส่วนต่างๆของร่างกายที่ Scan ขอบคุณสิ่งที่อยู่รอบตัวทำให้เป็นวิถีต่อจากนั้นก็จะอ่านนิทานส่งเสริมคุณธรรมนิทานที่มีคติสอนใจให้ฟัง เมื่อใกล้จบเรื่องเว้นตอนสุดท้ายไว้ เพื่อนักเรียนได้ติดตามตอนจบของเรื่องครูก็จะให้นักเรียน ค่อยๆลืมตา ถ้าเพื่อนยังไม่รู้สึกตัวให้สะกิดเพื่อนให้ลุกขึ้นถามคำถามได้ฟังเรื่องอะไรตัวละครมีใครบ้าง ให้นักเรียนเล่าเรื่องย่อ นักเรียนอยากเป็นละครตัวใด เพราะเหตุใด ให้ข้อคิดเรื่องใด ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจนักเรียนที่น่ารัก

ช่วงเวลา13.00-15.00นเรียนรู้บูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (ProblemBasedLearning) บูรณาการ 5วิชา คือวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้นักเรียนเลือกเรื่องที่จะเรียนด้วยตนเอง โดย สร้างแรงบันดาลใจ พานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกสถานที่ เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียนรู้ด้วยการกระทำลงมือปฏิบัตินักเรียนจะเกิดทักษะในการทำงานมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดกระบวนการเรียนรู้ จะได้ช่วยดูแลกัน ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นได้ออกแบบการเรียนรู้และ ได้นำเสนองานร่วมกัน ระหว่างที่จัดกระบวนการเรียนรู้ได้ใช้จิตวิทยาเชิงบวกกับนักเรียน เช่นพูดโทนเสียงเบาให้คำชมเชย

เยี่ยมมากลูกเก่งมาก ยอดเยี่ยม ขอบคุณค่ะ ถ้านักเรียนคนใดยังไม่พร้อมที่เรียนรู้กับเพื่อน ก็ให้มานั่งใกล้กับครูพูดคุยกับนักเรียนถึงเหตุผลมีปัญหาอะไร ครูให้กำลังใจ ถ้าเขาพร้อมที่จะเรียนก็ให้นักเรียนไปเรียนรู้กับเพื่อนๆ

ช่วงเวลา 15.00 – 16.00 นก่อนกลับบ้าน ทำความสะอาดห้องเรียนนักเรียนนั่งวงกลม Brian Gym1 -2ท่าเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรู้ตัว ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจ AAR ถอดบทเรียนจากเรื่องที่เรียนมาตั้งแต่เช้าว่าทำอะไรบ้างสิ่งไหนที่ดีแล้วสิ่งไหนควรปรับปรุง เป็นการพูดคุยแสดงความคิดเห็น ครูชื่นชมขอบคุณ ให้กำลังใจต่อด้วยพิธีนม ตัวแทนนักเรียนนับนมเท่ากับจำนวนนักเรียนที่มาวันนั้น แจกนมไหว้ขอบคุณ กล่าวคำขอบคุณสิ่งที่อยู่รอบตัวขอบคุณพี่กอหญ้า ขอบคุณแม่วัว ขอบคุณพี่นม ดื่มแล้วเก็บกล่องนมให้เรียบร้อยไหว้พระแผ่เมตตา ไหว้ ขอบคุณครูก่อนกลับบ้าน

ทุกวันอังคาร เวลา16.00 นครูร่วมวงPLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูในโรงเรียน ตั้งเป้าหมายเรื่องที่คุย ระดมความคิดรับรู้ร่วมกันนำความรู้ที่แลกเปลี่ยนกันมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับพี่ฟิวที่ไม่ชอบมาโรงเรียนพ่อแม่หย่าร้างกัน แม่มีสามีใหม่พี่ฟิวอยู่กับยายที่ตาบอด ที่บ้านอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวฐานะยากจน ครูพูดคุยกับพี่ฟิวว่าอยู่บ้านทำอะไรบ้าง ให้กำลังใจ ให้เขาเป็นหัวหน้ากลุ่ม ชื่นชมผลงาน ช่วยเหลือเรื่องอุปกรณ์การเรียนให้โอกาสแสดงความคิดเห็น ให้ความรักความเมตตา ห่วงใย แม่ไม่อยู่ไม่เป็นไร ให้อยู่กับป้าและยายดูแลยายมีปัญหาอะไรให้บอกครูครูพร้อมจะช่วยเหลือ หนูเป็นเด็กดีนะคะ มาโรงเรียนเองก็ได้มากับเพื่อนๆครูรักหนูนะ

เกิดความสำเร็จและความเปลี่ยนแปลงกับเด็กอย่างไร อย่างเป็นรูปธรรม

เด็กๆมีความรักความสามัคคีร่วมมือในการทำงานสามารถจะเรียนรู้กับเพื่อนๆภายในกลุ่ม แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานแบ่งหัวข้อในการนำเสนองาน มีงานส่งครูพี่พี เริ่มส่งงาน แม้ว่างานเขาจะไม่สมบูรณ์ แต่ความตั้งใจของพี่พี และได้รับคำชมเขาดีใจมาก กลับบ้านบอกแม่ว่าแม่ครับวันนี้ผมทำงานเสร็จ วันนี้ผมได้ปิ้งข้าวจี่ เดี๋ยวจะปิ้งให้ยายกินนะแม่นึ่งข้าวเหนียวให้ด้วย นะครับสำหรับพี่ฟิวเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ มีความตั้งใจในการเรียนไม่ขาดเรียนแม้พี่ฟิวจะไม่ได้อยู่กับแม่ยังมียายมีป้าคอยดูแล มีครูคอยเป็นกำลังใจ อยู่เสมอพี่ฟิวมีจิตอาสา จะทำความสะอาดห้องโดยไม่ต้องบอกไม่ขโมยของเพื่อน ไม่ทะเลาะกับเพื่อน เรียนรู้กับเพื่อนอย่างมีความสุข

กิจกรรมการกอด ทำให้ทั้งครูและนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงมีความรักห่วงใยกัน ใจเย็นคำพูดของนักเรียนที่อวยพรให้ครูบอกรักครูทำให้ครูตื้นตันใจน้ำตาไหลออกมา อ้อมกอดนั้นอบอุ่นครูมีกำลังใจนักเรียนมีความสุข กล้าที่จะเข้าใกล้ครูครูถามนักเรียนว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร ในขณะที่เพื่อนตอบอยากเป็นครูเป็นหมอตำรวจทหารชาวนา ขายพวงมาลัยพี่ชมพู่ตอบว่า ครูขาหนูอยากเป็นลูกครูค่ะ ทุกวันเช้าเย็นพี่ชมพู่จะคอยดูแลเก็บกระเป๋าลงรถขึ้นรถช่วยถืออุปกรณ์ต่างๆ โดยที่ครูไม่ได้บอกเพื่อนๆเมื่อเห็นชมพู่ทำทุกวันก็ทำตาม แม้ปิดเทอมแล้วพี่ชมพู่ยังคอยครูทุกวัน ช่วยเลี้ยงเป็ดและไก่ยายพี่ชมพู่บอกว่าชมพู่มองว่าครูมาโรงเรียนหรือยังมาถึงรีบมากอด และเรียกว่าแม่จ๋าเมื่อแม่เขามาจากต่างจังหวัดจะมีขนมมาฝากครู ถึงแม้ว่าจะเป็นห่อเล็กๆ แต่ครูเห็นความมีน้ำใจของเขา ครูแอบภูมิใจที่เห็นในสิ่งที่พี่ชมพู่เป็น ถ้าวันไหนครูลา เด็กๆก็จะถามกับครูท่านอื่นว่าครูหนูไปไหน เป็นอะไรจะมาวันไหน วันนั้นครูลาไปดูแลสามีที่ป่วย เข้าโรงพยาบาล พอครูกลับมาพี่โดนัทถามครูว่าครูขา แฟนครูเป็นยังไงบ้างหายหรือยัง ออกจากโรงพยาบาลหรือยัง คุณครูเหนื่อยไหม นวดให้พัดให้ ครูเดินดีๆนะเดี๋ยวล้มคำพูดและการกระทำของนักเรียนทำให้ครูตื้นตันใจภูมิใจในตัวนักเรียน ความมีน้ำใจ ห่วงใย ทำให้ครูมีกำลังใจแม้จะเหนื่อยในบางครั้ง แต่ก็มีความสุขและจะพัฒนาเด็กๆให้เรียนรู้อย่างมีความสุขต่อไป

สิ่งที่ครูได้เรียนรู้จากการสร้างการเรียนรู้เช่นนี้

เห็นเด็กๆมีความตั้งใจความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรม ความมีน้ำใจความห่วงใย มีจิตอาสาอดทนรอคอยมีความรับผิดชอบกล้าแสดงออกเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เด็กแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน เมื่อเด็กได้แสดงความสามารถ ออกมาให้เพื่อนๆได้รู้ และมีครูคอยให้คำชื่นชม ให้กำลังใจเขาก็มีความภูมิใจ และมั่นใจในตัวเองและจะเรียนรู้อย่างมีความสุข บางครั้งครูคิดว่าเด็กจะทำไม่ได้ เช่น การสรุปองค์ความรู้เขาจะแบ่งหน้าที่กัน ใครจะนำเสนองานจะเอาอะไรมา ใครจะแสดงละคร

ใครจะแสดงประกอบเพลงเลือกเพลงแล้วให้ผู้ปกครองช่วยฝึกซ้อม ถ้ามีปัญหาก็จะมาให้ครูช่วยเหลือ พี่อันดาและพี่เบ้นสามารถเล่นคีร์บอดและร้องเพลงได้เช่น เพลงแพ้ใจเพลงเต่างูและกา เพลงช้าง เพราะเด็กมีความตั้งใจในการฝึกซ้อมและอยากแสดงให้เพื่อนๆดูบนเวทีคำพูดที่ไพเราะน้ำเสียงอ่อนโยนให้ความรักความอบอุ่นมีความจริงใจ ทำให้เด็กอยากเข้าใกล้

ไว้ใจ เปิดใจ ทุกอย่างต้องทำเป็นวิถี จะเห็นพัฒนาการของนักเรียนแบบค่อยเป็นคอยไป ครูใจเย็นรอคอย เป็นแบบอย่างที่ดี ยอมรับฟังทุกเรื่องอย่าพึ่งตัดสินว่าใครถูกใครผิดมีเหตุผล เด็กทุกคนมีคุณค่า ครูเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กแล้ว มีความภูมิใจมีกำลังใจที่จะพัฒนาเด็กต่อไป

นางวัชราภรณ์ผาปรางค์

โรงเรียนบ้านปะทาย

https://scontent-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/1509241_10203226041594375_3799248866306733891_n.jpg?oh=4a5cf0a6ae629fc93aa16f08d16cfebe&oe=55D890DD

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/10384588_10202237941452489_6476312261555683167_n.jpg?oh=9103f56f80ad05e6bf7ec397afcf7d0d&oe=55CAD4AA&__gda__=1440071454_13acbd5b75942ebce45906e975cd77c2

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/10390441_10203194103315938_6469713737980597541_n.jpg?oh=3087c9b24cf011bc5224178591eac084&oe=55D19F3F&__gda__=1439367307_ceb4da2453673f01f2f02e63dd3924ed

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10346295_10202374257220298_5824661037797149273_n.jpg?oh=aa40a54a368a6b199d88e29fccd44bd6&oe=55CC29B3&__gda__=1439855062_c81c04fd07f3e610bfe774ad02da49b8

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/1489136_867147876662066_6771759217474805280_n.jpg?oh=22535f59b96ee57b12a78bd3b951b972&oe=55C3CB7D&__gda__=1440743988_91df0c0bed3b14555a73313091223324