เวทีพูนพลังครู ครั้งที่ 1; ครูผู้สร้างคุณลักษณะที่ดีให้เด็ก

ข้าพเจ้านายเธียรศิริสกุลอายุ๔๘ปีเข้ารับราชการครุโรงเรียนท่าชีวิทยาคม อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๓๖จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา๒๒ปี โดยทำการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมทั้งได้ทำงานพิเศษด้านงานแนะแนวและด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงพระราชทานมามากกว่า๒๕ปีชี้ถึงแนวทางการปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีและมีความรู้คู่คุณธรรมได้มองเห็นปัญหาของนักเรียน ที่มีสภาพครอบครัวและสังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ล้อมรอบไปด้วยสารเสพติดทั้งบุหรี่ยาบ้าและน้ำกระท่อม และขาดโอกาสทางการศึกษาส่งผลทำให้นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวขาดความอบอุ่นหนีเรียน มีปัญหาทางสุขภาพร่างกาย และทำให้ผลการเรียนลดลงดังตัวอย่างนักเรียนต่อไปนี้

ปัญหากรณีของนายเจนณรงค์แดงเพ็ชรนักเรียนอยู่ในครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติด และครอบครัวหย่าร้างนักเรียนอยู่ในวันรุ่นที่อยากรู้อยากลองและมีความเสี่ยงสูงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายข้าพเจ้าซึ่งเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนได้แนะนำให้นักเรียนห่างไกลจากสารเสพติดโดยการชักชวนนักเรียนมาร่วมโครงงานคุณธรรมทำดีถวายในหลวง ทำให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดและสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายและเป็นผู้นำในการทำงานเพื่อจิตอาสา เกี่ยวกับการผูกผ้าจัดดอกไม้การรำมโนราห์ปัจจุบันนักเรียนกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำและหารายได้ระหว่างเรียนและเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม

ปัญหากรณีของนางสาวจิรประภาวิชิตแย้ม นักเรียนอยู่ในครอบครัวที่มีความพร้อมแต่นักเรียนขาดความมั่นใจในตนเองการกล้าแสดงออกและขาดโอกาสในการแสดงความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ข้าพเจ้าจึงแนะนำให้นักเรียนเข้ามาร่วมในโครงงานคุณธรรม ทำให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องสามารถเป็นผู้นำกลุ่มในการทำโครงงานเยาวชนจิตอาสาหว่านต้นกล้าเต็มแผ่นดิน มีจิตใจที่จะอาสาทำงานให้กับโรงเรียนชุมชนและสังคม จนเป็นที่รักของครูอาจารย์และชุมชน

ปัญหากรณีนางสาวปาริชาติเมืองนุ้ยเป็นนักเรียนซึ่งอยู่ในครอบครัวที่ขาดผู้นำซึ่งมีสาเหตุมาจากการดื่มเหล้าของผู้ปกครองนักเรียนก็ลักษณะเหงาและเศร้าซึมข้าพเจ้าจึงชักชวนให้มาร่วมในการทำโครงงานคุณธรรมตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นจนทำให้นักเรียนมีความสุขในการทำโครงงานมีพี่ๆน้องๆที่มาช่วยเหลือในการทำความดี อาทิเช่นการจัดค่ายพัฒนาคุณธรรมให้กับน้องๆในโรงเรียนเครือข่ายการมีจิตอาสาในการทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชีตามโอกาสต่างๆเช่นวันเด็กแห่งชาติวันลอยกระทงวันสำคัญทางพุทธศาสนาและการรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางการจราจรในโอกาสต่างๆ

ปัญหากรณี นายนฤพนธ์รักเพชรเป็นนักเรียนที่มีปัญหาทางครอบครัวแตกแยกอาศัยอยู่กับแม่และยายนักเรียนมีพฤติกรรมไม่มีความมั่นใจและไม่ค่อยกล้าแสดงออกในช่วงที่นักเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ได้ชักชวนเข้าร่วมโครงงานคุณธรรม จากการทำงานร่วมกันในสมาชิกซึ่งต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในสมาชิกเกี่ยวกับโครงงาน ทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกและกล้าพูดมากขึ้นต่อมานักเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากการใช้กระบวนการโครงงานและการเสริมประสบการณ์ด้วยการนำนักเรียนไปหาประสบการณ์โดยตรงจากการอบรมโครงงานระดับประเทศและเครือข่ายองค์กรงดเหล้าที่โรงเรียนเป็นสมาชิกเครือข่ายอยู่ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการการเป็นผู้นำกล้าแสดงความคิดเห็นรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีต่อมาภายหลังที่นักเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔นักเรียนเป็นผู้นำทางกิจกรรมกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เป็นที่รักของเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆจากการที่ข้าพเจ้าได้นำนักเรียนมาร่วมโครงงานคุณธรรมตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่๒ -๔เป็นเวลา๓ ปีจะเห็นพัฒนาการนักเรียนในด้านสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำสูงกล้าพูดกล้าแสดงออกและมีจิตอาสาพร้อมทั้งสามารถจัดค่ายพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียนในเครือข่ายได้เป็นอย่างดี

จากสถานการณ์ที่นักเรียนมีปัญหาต่างๆที่ส่งผลต่อนักเรียนทำให้ขาดโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเองและครอบครัวข้าพเจ้าจึงใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยเริ่มมีความสนใจในการพัฒนางานทางด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยในปี ๒๕๔๓โรงเรียนได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาจริยธรรมดีเด่นจาก กรมศาสนาและโรงเรียนได้เข้าร่วมโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม ได้จัดส่งนวัตกรรมทางด้านคุณธรรม คือวงล้อคุณธรรมไปจัดแสดง ณจังหวัดภูเก็ตต่อมาในปี ๒๕๕๐โรงเรียนได้ส่งโครงงานคุณธรรมได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ ไปแข่งขันระดับภาคใต้ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีจนทำให้โครงงานคุณธรรมได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานคุณธรรมมาใช้ในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงนักเรียนทั้งในด้านทักษะความรู้การแสดงออกทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและมีจิตอาสาในการช่วยเหลือโรงเรียนชุมชนและสังคมและในที่สุดนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้

โดยข้าพเจ้าใช้วิธีการในการพัฒนาสร้างการเรียนรู้คุณลักษณะที่ดีให้แก่นักเรียนด้วยกระบวนการโครงงาน ตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่องหัวข้อในการพัฒนาตนเองโรงเรียนหรือชุมชนเมื่อได้หัวข้อและปัญหาแล้วก็ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือในเรื่องที่จะดำเนินการแก้ปัญหาหรือช่วยเหลือพัฒนาจากการดำเนินการโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงนั้นได้ดำเนินการ๓ เรื่องประกอบด้วยเรื่องที่๑จิตอาสาการที่นักเรียนมีจิตอาสามาก่อนย่อมที่จะนำพาให้นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดีด้วยการเสียสละเวลากำลังกายกำลังทรัพย์ความคิดในการช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชนในเรื่องการตกแต่งผูกผ้าจัดดอกไม้การรำมโนราห์การจัดสถานที่การบริการต่างๆเรื่องที่๒กิจกรรมแก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่และสารเสพติดด้วยกระบวนการจิตอาสาเรื่องที่๓กิจกรรมสร้างเครือข่ายด้วยค่ายพัฒนาคุณธรรมทั้งสามกิจกรรมสามารถทำให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและมีคุณลักษณะนิสัยที่ดีและที่สำคัญนักเรียนต้องลงมือปฏิบัติฝึกฝนทำซ้ำๆก็จะทำให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเผชิญทุกปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของนักเรียน

เป้าหมายที่คาดหวังอยากให้นักเรียนเป็นคนดีในสังคม สามารถที่พัฒนาตนเองพัฒนาสังคมให้สังคมน่าอยู่มีจิตอาสาสามารถเป็นผู้นำเสียสละพร้อมทั้งสามารถแนะนำคนอื่นให้ดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง

จากการที่รับผิดชอบงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและดำเนินงานโครงงานคุณธรรมของโรงเรียน มาเป็นเวลา๗ปีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนโรงเรียนท่าชีวิทยาคม นักเรียนมีจิตอาสาในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนมีความเสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์มีความเป็นผู้นำกล้าแสดงออกในทางที่ดีคิดวางแผนงานเป็น สามารถคิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นกล้าตัดสินใจและที่สำคัญในปีการศึกษา๒๕๕๗นักเรียนมีผลทดสอบทางการศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓สูงกว่าปี๒๕๕๖ร้อยละ๘.๓๓และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖สูงกว่าปี ๒๕๕๖ร้อยละ ๔,๘๘ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนวางแผนไว้ร้อยละ๓และที่สำคัญในปีการศึกษา๒๕๕๗นักเรียนได้รับโล่เด็กดีไม่มีอบายมุขจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและที่สำคัญที่สุดคือ รางวัลเกียรติยศโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงระดับประเทศปีการศึกษา๒๕๕๗วันที่๑๙กุมภาพันธ์๒๕๕๘สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือเป็นความภาคภูมิใจที่สุด

จากการปฏิบัติงานข้าราชการครูในการดูแลนักเรียนทำให้ข้าพเจ้านั้นได้เรียนรู้และค้นคว้าหาความรู้และวิธีการใหม่ๆมาให้กับนักเรียนทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเองการเข้ารับการอบรมและเครือข่ายต่างๆที่เข้าร่วมทำให้มีความรู้ที่มาถ่ายทอดแก่นักเรียนและเพื่อนครูเพื่อได้ร่วมกันอบรมดูแลนักเรียนให้มีทักษะชีวิตจิตอาสาและคุณลักษณะที่ดี เพื่อพัฒนาโรงเรียนชุมชนให้พัฒนาก้าวหน้าและมีความภาคภูมิใจที่เห็นลูกศิษย์ได้ดีมีงานทำมีอนาคตที่ดีและช่วยเหลือสังคมและในปีการศึกษา๒๕๕๗ได้รับรางวัลรางวัลสุดยอดครูผู้เป็นกัลยาณมิตรระดับประเทศโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงระดับประเทศปีการศึกษา๒๕๕๗วันที่๑๙กุมภาพันธ์๒๕๕๘สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ท้ายที่สุดนี้อยากให้โรงเรียนต่างๆได้นำกระบวนการโครงงานคุณธรรม เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาปฏิบัติทั้งในโรงเรียนชุมชนและแม้แต่ตัวของเราทุกคนได้ปฏิบัติตามเพราะจะเกิดผลประโยชน์ต่อตัวเองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากในการลดรายจ่ายและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีและมีคุณธรรมในการดำรงชีวิตอย่างมีสันติสุขต่อไป