เวทีพูนพลังครู ครั้งที่ 1: ครูผู้สร้างคุณลักษณะที่ดีให้เด็ก

เรื่องเล่าที่ครูต้องสะท้อน

-นักเรียนชั้นป.1ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหญิง มีนักเรียนชายเพียงหนึ่งคน นักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน พื้นเพ พื้นฐานครอบครัวก็ไม่เหมือนกันส่งผลให้เด็กๆมีพฤติกรรมดังนี้รังแกกันการทะเลาะกันระหว่างเพื่อนแย่งกันพูดเรียกร้องความสนใจให้กับตนเองเกิดความอิจฉากันตนเองต้องได้นั่งใกล้ครูพูดกับครูคนเดียวเป็นปัญหาสำหรับห้องเรียนป.1 โรงเรียนของเราจึงได้นำกิจกรรมจิตศึกษามาใช้เพราะเป็นกิจกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้ฝึกกำกับสติ สมาธิ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออกที่หลากหลายร่วมกัน ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ได้มีส่วนร่วม ทำให้เขาได้เห็นคุณค่าในตัวเอง คุณค่าของคนอื่น และที่สำคัญคือท่าทีของครูที่เปลี่ยนไปในทางที่ดี ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลมากขึ้นครูรู้จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงและเสริมสร้างให้เด็ก และ ไว้วางใจ รู้ตนเอง รู้การให้อภัยกัน รู้จักใช้จิตวิทยาเชิงบวก ชมเชยเขา มั่นใจในตัวเขา เห็นคุณค่าในตัวเขา และน้ำเสียงของครูที่พูดเสียงเบา อ่อนโยน ยิ้มแย้ม จึงให้เขามีสัมพันธภาพที่ดีกับครูและเพื่อนๆ (ครูได้มีการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการกิจกรรมจิตศึกษาเพิ่มมากขึ้น รู้จักใช้จิตวิทยาเชิงบวก เห็นคุณค่าในนักเรียน เชื่อมั่นในตัวนักเรียน และมีท่าทีเชิงบวก)