ถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3

ถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น

วีรพล หมื่นราม

ทีมวิจัย

อบต.หนองอียอ จ.สุรินทร์


ข้อมูลทั่วไป

(1) สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน/ตำบล

สังกัดกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้าน/ตำบล บทบาทหน้าที่
กลุ่มเยาวชนหนองอียอ ช่วยงานชุมชน

(2) ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน

ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจ
ทำงานกับเยาวชนมาตั้งแต่อายุ 13 ปี จนถึงปัจจุบัน ภูมิใจที่ได้เรียนการตัดผมจนสามารถประกอบอาชีพได้ และได้เรียนช่างยนต์จนจบ สามารถเป็นทุนชีวิตของตัวเองได้ และสามารถเป็นทางเลือกในการใช้ชีวิต
 • ·แรงบันดาลใจ ศักยภาพการทำงานด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตตนเอง ในอนาคตอยากเป็นอย่างไร

อยากมีอาชีพเป็นของตัวเอง มีธุรกิจของตัวเอง มีร้านตัดผม มีร้านซ่อม ที่สามารถสร้างรายได้ และสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ มีกิน มีเก็บ มีใช้ สามารถอยู่ในชุมชนได้ โดยไม่ต้องเป็นลูกจ้างใคร

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

อยากเห็นน้องๆ ในชุมชนมีอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ อยากให้น้องๆที่ขาดโอกาสและยังอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้ทำเรื่องราวดีๆ ให้กับชุมชนของตัวเอง ควรเข้าไปพูดคุยให้คำแนะนำ ชักจูง แล้วให้โอกาส

(3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

คุณลักษณะ ศักยภาพที่มี
1.มีความรู้ ความสนใจพิเศษ

มีความเป็นผู้นำ สามารถเข้ากับคนในชุมชนได้

 • -
2.ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ

สามารถซ่อมจักรยานยนต์ได้ ตัดผม ซ่อมรถได้

 • -
3.ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน/ตำบล

ความล้มเหลวไม่ได้เกิดจากการล้ม แต่เกิดจากการที่ไม่ยอมลุก

 • -

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
 • -
 • -
 • (5) อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถในเรื่องอะไรบ้าง

  อยากให้เด็กๆ รู้จักการเอาตัวรอดของการใช้ชีวิตในด้านอาชีพตามความถนัด และการสร้างรายได้ของตัวเองและสามารถมีอาชีพติดตัว

  (6) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน

  -