ถอดบทเรียนโครงงานพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561

ถอดบทเรียน

  • ·สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน/ตำบล
- กลุ่มเยาวชนคนอาสา

- กลุ่มเยาวชนตำบลหนองอียอ

  • ·ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน
  • ·แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของตนเอง ที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

…ความใฝ่ฝันในอนาคต คือ อยากเป็นทหาร เพราะอยากทำตามความฝันและเดินตามรอยพ่อ

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

…อยากเห็นเด็กและเยาวชนมาทำกิจกรรมจิตอาสามากขึ้น และช่วยเหลือพัฒนาหมู่บ้านมากขึ้น

(3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม/ สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

- ค่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง ปี57

- ค่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ปี57

- ค่ายเสวนาสภาเด็กและเยาวชน ปี57

- อบรม สคส. จังหวัดอุบลราชธานี ปี55

- ค่ายยุวโพธิชน 21 วัน ปี57

(5) อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ความสามารถในเรื่องอะไรบ้าง

อยากเห็นเรื่องการเข้าค่าย การพัฒนาหมู่บ้านของเด็กและเยาวชน

(6) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน

…เสนอแนะให้เด็กและเยาวชนมาอบรมอย่างทั่วถึง เพราะบางคนไม่สนใจ จึงอยากให้ทุกคนมาค่ายบ้าง
ถอดบทเรียนนายธรรมรักษ์ สำคัญยิ่ง