ถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมโครงการ


ถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น

จิณณวัตร สืบเพ็ง

สภาเด็กและเยาวชน / พี่เลี้ยงเยาวชน

อบต.หนองอียอ จ.สุรินทร์


ข้อมูลทั่วไป

(1) สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน/ตำบล

สังกัดกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้าน/ตำบล บทบาทหน้าที่
กลุ่มเยาวชนคนอาสา

สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองอียอ

คนงาน

(2) ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน

ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจ
 • -ทำงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
 • -ยุวกระบวนกร
 • -ภูมิใจที่ได้เป็นพี่เลี้ยง
 • -มีรายได้จากงานที่ชอบ
  • ·แรงบันดาลใจ ศักยภาพการทำงานด้านเด็กและเยาวชน

  (1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตตนเอง ในอนาคตอยากเป็นอย่างไร

  อยากเปิดร้านขายของพวกขนมหวาน เพราะอยากหารายได้ด้วยตนเอง โดยมีแรงบันดาลใจจากคนอื่น ตัวเอง และครอบครัว

  (2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

  อยากเห็นเด็กรวมกลุ่มกันทำสิ่งดีๆ ช่วยงานชุมชน และห่างไกลจากยาเสพติด

  (3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

  คุณลักษณะ ศักยภาพที่มี
  1.มีความรู้ ความสนใจพิเศษ

  มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการทำขนม

  • -สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ในขั้นพื้นฐานได้
  2.ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ

  -

  • -
  3.ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน/ตำบล

  มองว่ากิจกรรมที่ทำอยู่ดีอยู่แล้ว

  • -

  (4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

  ประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

  (ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

  ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
  • -
 • -
 • (5) อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถในเรื่องอะไรบ้าง

  อยากให้เด็กและเยาวชนเข้าใจในตัวเอง

  (6) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน

  อยากให้เด็กและผู้ใหญ่มีกิจกรรมร่วมกัน