ถอดบทเรียน "ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1


ถอดบทเรียน

"ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 1 วันที่ 19-30 เมษายน 2561

ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


1.เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

1.1 การรู้จักและเข้าใจตนเอง

รู้ว่าตนเองเป็นคนยังไง อยู่ในทิศอะไร และควรที่จะปรับตัวอย่างไร

1.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น / ทีม / ภาวะผู้นำ

รู้ว่าการทำงานให้สำเร็จจะต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม ยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่น

1.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

เข้าใจในการทำธุรกิจแต่ละอย่างที่มีความมั่นคงในประเทศเป็นแนวทางให้เราทำงานที่เราชอบ สนใจ ได้ความรู้ในเรื่องการผลิตและการยอมรับทั้งในประเทศและนองประเทศ

2.ทักษะที่เพิ่มขึ้นมีอะไรบ้าง

2.1 การรู้จักตนเองหรือเข้าใจตนเอง

ทักษะการคิดการตัดสินใจ การเป็นผู้นำที่ดี รู้จักวางแผน กล้าพูด กล้าทำ ทักษะการจับประเด็นว่าประเด็นไหนสำคัญประเด็นไหนไม่สำคัญ

2.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น

รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

2.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

มีทักษะการวิเคราะห์ว่าสังคมภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไร มีทักษะการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ การผลิตการขาย กำไร ขาดทุน

3.มุมมอง ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปมีด้าน

3.1 มุมมองต่อตนเอง

กล้าแสดงออกมากขึ้น เชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น

3.2 มุมมองต่อสังคม / ชุมชน

เห็นความสำคัญในชุมชน เห็นสิ่งที่จะเกินในชุมชน

3.3 มุมมองสิ่งแวดล้อม

รู้สึกรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เห็นความสำคัญ คุณค่าของสิ่งแวดล้อม

3.4 มุมมองเศรษฐกิจ

รู้เศรษฐกิจที่มั่นคงในประเทศ สามารถทำได้ด้วยตนเองได้

4.แรงบันดาลใจใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมมีอะไรบ้าง

4.1 แรงบันดาลใจต่อตนเอง

อยากพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำ เชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจ รู้รักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

4.2 แรงบันดาลใจต่อสังคม / ชุมชน

แรงบันดาลใจที่ทำให้อยากมาที่นี่คือ อยาพัฒนาศักยภาพของตนเองและกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเองให้ดีขึ้น ให้มีความก้าวหน้าให้เจริญกว่าเดิม