ถอดบทเรียนทีมพี่เลี้ยงองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น

สาโรจน์ เที่ยงตรง

ทีมวิจัย / นักพัฒนาชุมชน

อบต.สลักได จ.สุรินทร์


·ข้อมูลทั่วไป

(1) สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน/ตำบล

สังกัดกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้าน/ตำบลบทบาทหน้าที่
(2) ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน
ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชนความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจ

·แรงบันดาลใจ ศักยภาพการทำงานด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตตนเอง ในอนาคตอยากเป็นอย่างไร

-

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

อยากให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมที่มีรายได้

(3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

คุณลักษณะศักยภาพที่มี
1.มีความรู้ ความสนใจพิเศษ
2.ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ
3.ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน/ตำบล

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม

(5) อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถในเรื่องอะไรบ้าง

-

(6) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน

-